BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

سەگىزىنشى ۇكىمەتتى باسقارۋ جەتىنشى پرەمەرگە جۇكتەلدى

تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ جيىرما جىلىندا قازاقستان ۇكىمەتىن جەتى پرەمەر-مينيستر باسقارعان ەكەن. سەرگەي تەرەششەنكو، اكەجان قاجىگەلدين، نۇرلان بالعىمبايەۆ، قاسىم-جومارت توقايەۆ، يمانعالي تاسماعامبەتوۆ، دانيال احمەتوۆ جانە كارىم ٴماسىموۆ. بۇلاردىڭ اراسىندا ۇكىمەتتى ۇزاق ۋاقىت باسقارعان كارىم ٴماسىموۆ بولىپ شىقتى. ەندى ك.ٴماسىموۆ ٴوزىنىڭ رەكوردتىق كورسەتكىشىن ٴوزى جاڭارتاتىن ٴتۇرى بار. سەبەبى پرەزيدەنت سايلاۋىنان كەيىن جاڭادان جاساقتالاتىن سەگىزىنشى ۇكىمەتكە جەتەكشىلىك ەتۋ جەتىنشى پرەمەر ك.ماسىموۆكە قايتا جۇكتەلدى.
 

كەشە پارلامەنت ٴماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىندا پرەزيدەنت نۇرسۇلتان نازاربايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-مينيسترى لاۋازىمىنا كارىم ٴماسىموۆتىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىناتىنىن مالىمدەدى. ۇكىمەت جەتەكشىسىنىڭ لاۋازىمىنا ۇمىتكەر ۇسىنا كەلگەن مەملەكەت باسشىسى ەڭ الدىمەن كۇنى كەشە عانا پرەزيدەنت سايلاۋىندا وزىنە جانكۇيەر بولعان حالىق قالاۋلىلارىنا شىن جۇرەكتەن العىسىن ٴبىلدىردى. ٴسويتىپ، نەگىزگى ماسەلەگە كوشتى. وسى جىلدار ىشىندە كارىم ٴماسىموۆ جەتەكشىلىك ەتكەن ۇكىمەتتىڭ جۇمىسىنا وڭ باعا بەرگەن پرەزيدەنت ول ۇكىمەتتىڭ قۇرامى مەن پارلامەنتتىڭ قويان-قولتىق جۇمىس ىستەگەنىن ايىرىقشا اتاپ ٴوتتى. سونداي-اق ك.ٴماسىموۆ ۇكىمەتىنىڭ قارجىلىق داعدارىستى ەڭسەرگەندىگىنە توقتالدى. «...ٴبىز يندۋستريالىق باعدارلامانى جۇزەگە اسىرۋدامىز. الەمدە ەشكىم دە وتكەن داعدارىستى قايتادان قايتالانبايدى دەپ ەسەپتەي المايدى. وسىعان بايلانىستى جانە پرەمەر-مينيستردىڭ ٴوزى پارلامەنتپەن تىعىز جۇمىس ىستەگەندىكتەن، كارىم ٴماسىموۆتىڭ كانديداتۋراسىن قولداۋدى سۇرايمىن. ول باسقا پرەمەر-مينيسترلەرگە قاراعاندا، پارلامەنتپەن تىعىز بايلانىستا جۇمىس ىستەدى. بۇگىنگى كۇن ٴۇشىن جانە ۇكىمەتتىڭ ٴتيىمدى جۇمىس ىستەۋى ٴۇشىن وسى كانديداتۋرانى بارىنشا قولايلى دەپ سانايمىن»، - دەدى نۇرسۇلتان ٴابىش ۇلى.

ايتا كەتۋ كەرەك، پارلامەنت ماجىلىسىندەگى جالپى وتىرىسقا دەيىن وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا اتا زاڭىمىزدىڭ 70-بابىنىڭ 1-تارماعىنا سايكەس كارىم ٴماسىموۆ باسقارعان قازاقستاننىڭ جەتىنشى ۇكىمەتى جاڭادان سايلانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ الدىندا ٴوز وكىلەتتىگىن دوعارعان-دى.
پرەزيدەنت ۇسىنىسىنان كەيىن ٴسوز العان ٴماجىلىس دەپۋتاتتارى ك. ٴماسىموۆ كانديداتۋراسىن قولدايتىندىقتارىن ٴبىلدىردى. «ٴماسىموۆ مىرزا بارىمىزگە جاقسى تانىس. ٴبىز ونى كاسىبي دەڭگەيى جوعارى، ۇيىمداستىرۋشىلىق قابىلەتى زور ىسكەر تۇلعا رەتىندە جاقسى بىلەمىز. ول ۇكىمەتكە باسشىلىق جاساعان كەز داعدارىسقا تاپ كەلدى. ٴبىراق سوعان قاراماستان، قازاقستاندى داعدارىستان امان وتكەردى. الەمنىڭ كوپتەگەن دامىعان ەلدەرى اۋىر كەزەڭگە تاپ بولىپ جاتقاندا، ٴماسىموۆ مىرزا باستاعان قازاقستان ۇكىمەتى داعدارىس كەزەڭىن 2009 جىلدى 1 پايىز، 2010 جىلدى 75 پايىز وسىممەن اياقتاۋى - ۇكىمەتتىڭ ەلباسى قويعان مىندەتتەردى ويداعىداي اتقارىپ شىققاندىعىن كورسەتەدى. پارلامەنتپەن دە جۇمىس ىستەۋدىڭ ارقاسىندا زاڭدار دەر كەزىندە قابىلدانىپ وتىردى. كىدىرىستەر بولعان جوق. ٴبىزدىڭ ٴماسىموۆ مىرزانىڭ ەلباسى تاپسىرماسىن جوعارى دەڭگەيدە اتقارىپ، ەل دامۋىنا ٴوز ۇلەسىن قوساتىنىنا سەنىمىمىز مول»، - دەدى زەينوللا الشىمبايەۆ. ال تاعى ٴبىر ماجىلىسمەن باۋىرجان سمايىلوۆ: «ٴبىز ۇلت تاعدىرىن تۇلعالار ايقىندايتىنىن جاقسى بىلەمىز. كەرەي مەن جانىبەك - ەلدىگىمىزدىڭ نىشانى. تاۋكە مەن ابىلاي - ايبىنىمىز بەن ەرىك-جىگەرىمىزدىڭ ايعاعى. ال نۇرسۇلتان نازاربايەۆ - باياندى تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ، بۇگىنگى تولاعاي تابىستارىمىز بەن ەرتەڭگى زاڭعار جەڭىستەرىمىزدىڭ كەپىلى، - دەپ مەملەكەت باسشىسىنىڭ بارلىق باستامالارىنا قولداۋ بىلدىرەتىندىكتەرىن اتاپ ٴوتتى. - بۇگىنگى ۇكىمەت باسشىسىنا ۇسىنىپ وتىرعان كانديداتۋراڭىزدى ماقۇلدايمىز. كارىم قاجىمقان ۇلى ەڭ قيىن كەزەڭدە، داعدارىس جىلدارىندا ىسكەرلىك تانىتتى. ٴسىزدىڭ ەكونوميكالىق ماڭىزدى تالاپتارىڭىزدى جۇزەگە اسىرا ٴبىلدى. ٴالى دە وسىنداي دەڭگەيدە كورىنەدى دەپ ويلايمىز».
پرەزيدەنت ۇسىنعان كانديداتۋرانى تالقىلاۋدان كەيىن، ٴماجىلىس ٴتوراعاسى ورال مۇحامەدجانوۆ داۋىس بەرۋ ٴراسىمىن جاريالادى. جالپى وتىرىسقا قاتىسقان 104 دەپۋتاتتىڭ بارلىعى دا كارىم ٴماسىموۆتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-مينيسترى ەتىپ تاعايىنداۋدى جاقتاپ، داۋىس بەردى. ەلباسى سول جەردە پرەمەر-مينيستر لاۋازىمىنا كارىم ٴماسىموۆتى تاعايىنداۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
ٴوز كەزەگىندە ٴسوز العان كارىم ٴماسىموۆ پرەزيدەنت سەنىمىن اقتاۋعا ٴسوز بەردى. «مەنى بۇگىن تاعى دا وسى قىزمەتكە ۇسىنىپ وتىرسىز. 2007 جىلدىڭ قاڭتارىندا پرەمەر-مينيستر ەتىپ تاعايىندادىڭىز. سوندا پارلامەنت دەپۋتاتتارىنىڭ الدىندا، مىنبەردە تۇرىپ، «قانداي قىزمەتتە بولماسىن، ۇنەمى ٴسىزدىڭ ادال كومەكشىڭىز بولامىن» دەپ ايتقان ەدىم. بۇگىن تاعى دا سول ٴسوزىمدى قايتالايمىن. ٴوز جۇمىسىمدا ٴسىزدىڭ سەنىمىڭىزدەن شىعاتىنىمدى دالەلدەيمىن. مەن، سونىمەن قاتار دەپۋتاتتارعا دا، «نۇر وتان» پارتياسىنىڭ وكىلدەرىنە دە العىسىمدى بىلدىرەمىن. ٴبىزدىڭ وسىعان دەيىنگى بىرلەسكەن قيمىلدارىمىز ناتيجەلى بولدى. ويتكەنى ول ىستەر بىرلەسكەن تۇردە جۇزەگە اسىرىلدى. ٴبىز سىزدەرمەن كوپتەگەن كەڭەستەر وتكىزدىك. ناتيجەسىندە ٴبىزدىڭ بىرلەسكەن قيمىلدارىمىز ٴدال كەلىپ وتىردى. بۇل ٴوز كەزەگىندە الدا تۇرعان مىندەتتەردى تالاپقا ساي شەشۋگە ىقپال ەتتى»، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
جالپى وتىرىستى قورىتقان مەملەكەت باسشىسى قالىڭ كوپشىلىكتىڭ سايلاۋ بارىسىندا ٴوزىن قولداعانى ٴۇشىن ريزاشىلىعىن ٴبىلدىردى. پرەزيدەنت ٴوز سوزىندە ٴوزىن الەمنىڭ كوپتەگەن ەلدەرىنىڭ باسشىلارى قۇتتىقتاپ جاتقاندىعىن جەتكىزدى. «سونىڭ بارلىعى قازاقستاننىڭ سايلاۋ ارقىلى ٴوزىن تاعى دا الەمگە تانىتقاندىعىنىڭ بەلگىسى. بۇل - ەلىمىزگە الەمنىڭ نازارىن اۋدارىپ، ينۆەستورلاردىڭ كوپتەپ كەلۋىنە يگى ىقپال ەتەتىن جاعداي. ٴارۋاقىتتا قانداي شەشىم بولسا دا ويىمىز ەلدىڭ قامى بولۋى كەرەك. مەملەكەتتە جاعداي وڭتايلى تۇردە وزگەرىپ تۇرۋى كەرەك. حالىقتىڭ ٴال-اۋقاتى از دا بولسا، وڭالىپ وتىرۋى كەرەك. سوندا ٴبىزدى حالىق تا قولدايتىن بولادى. بىزگە ٴىشىمىزدىڭ بۇتىندىگىن، تىنىشتىعىمىزدى ويلاۋ كەرەك. كوپۇلتتى حالىقتىڭ اراسىنداعى دوستىقتى ويلاۋىمىز كەرەك»، - دەدى مەملەكەت باسشىسى. ول «سايلاۋدان كەيىن ۇكىمەت باسىنا كىم كەلەدى» دەگەن ەل اراسىندا دۋ-دۋ اڭگىمەنىڭ جۇرگەنىن دە تىلگە تيەك ەتتى. «ەلدىڭ ىشىندە دۋ-دۋ اڭگىمە كوپ بولادى عوي. ويتپەسە، قازاق بولامىز با؟ اڭگىمەنىڭ قىزىعى دا سول عوي. ەندى مىنە، ٴبىر اڭگىمەنى جاپتىق، قالعانىن كەلەسى اپتادا شەشەمىز دەپ ويلايمىن»، - دەگەن پرەزيدەنت الداعى جىلى ٴماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋى وتەتىندىگىن مالىمدەدى. وسىلايشا «ۇستىمىزدەگى جىلدىڭ كۇزىندە كەزەكتەن تىس پارلامەنت سايلاۋى ٴوتۋى مۇمكىن» دەگەن جەل سوزگە نۇكتە قويدى. ٴماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا پرەزيدەنت كوڭىلدى وتىردى، اراسىندا قالجىڭ سوزگە دە ەرىك بەردى. ماسەلەن، كارىم قاجىمحان ۇلىن پرەمەر-مينيستر لاۋازىمىنا تاعايىندالۋىمەن قۇتتىقتاپ تۇرىپ: «بۇل ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەيدى، كوردىڭ بە، مەن 95 پايىز داۋىس الدىم، ال سەن 100 پايىز داۋىس الدىڭ»، - دەپ ەلدى ٴبىر كۇلدىرىپ الدى.

حاليما بۇقارقىزى
استانا

http://www.aikyn.kz/index.php؟option=com_content&task=view&id=7154&itemid=2ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي