ەگيپەتتەگى جاعداي حاقىندا - الەم|01 اقپان 2011، 10:36
BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

ەگيپەتتەگى جاعداي حاقىندا

سوڭعى كۇندەرى ەگيپەت اراب رەسپۋبليكاسىندا قالىپتاسقان جاعدايعا بايلانىستى قر ٴسىم اتال­مىش ەلدەگى قازاقستاندىقتاردىڭ قاۋىپسىز­دى­گىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا بارلىق ٴتيىستى شارالاردى قابىل­داۋ­دا. ماسەلەن، ٴبىزدىڭ ازامات­تا­رىمىزدى ەگيپەتتەن شى­عارۋ تۋرالى شەشىم قا­بىلدانىپ، ٴقازىر تاياۋ تاۋلىك­تەردە كايرگە جانە ودان كەرى قاراي ٴتجم-نىڭ ارنايى ۇشاعىنىڭ جىبەرىلۋى جونىندەگى جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە.
قر-نىڭ ەگيپەتتەگى ەلشىلىگى وسى ەلدەن كەتۋگە نيەتتى ازامات­تاردىڭ قازاقستانعا ورالۋىن قامتاماسىز ەتۋ جو­نىن­دەگى وتىنىش­تە­رىن قابىلداۋدا. ول ٴۇشىن قر كون­سۋلى ەربول ەلۋ­بايەۆپەن تومەن­دەگى تەلەفون ٴنو­مى­رى ارقىلى باي­لانىسۋ قاجەت: (8-10-20) 126-789-300. سونىمەن بىرگە، كاير اۋەجايىمەن قاتار، ەگيپەت­تىڭ قالعان بارلىق حالىقارالىق اۋەجايلارى تۇ­راق­تى رەيستەردى قابىلداپ جانە ۇشىرىپ جاتقاندىعىن حابار­لايمىز. سون­دىقتان دا، ٴبىز ەگيپەتتىڭ اۋ­دان­دارىندا قالىپ وتىرعان قازاق­ستان­دىقتارعا ەلدەن ٴوز بەتتەرىنشە كەتۋگە ۇسىنىس بىلدىرەمىز. اتالعان ەلدەگى ٴبىزدىڭ وتانداستارىمىزدىڭ سا­نىنا كەلسەك، قر-نىڭ ەگيپەتتەگى ەلشىلىگىنىڭ كون­سۋل­دىق ەسەبىندە قا­زاق­ستان­نىڭ 185 ازاماتى تۇر. ولار­دىڭ ىشىندە ٴبىز­دىڭ ديپ­لوماتتاردىڭ كومەگىمەن شۇعىل تۇردە وتا­نىنا ورا­لۋ­عا 156 ادام تىلەك ٴبىلدىردى. قازاق­ستان­دىق­تاردىڭ ٴبىر بولىگى ەل­شىلىكتى ەسكەرتپەي-اق ەلگە ٴوز بەتتەرىنشە كەلىپ جانە كەتىپ جاتقاندىعىن اتاپ ٴوتۋ قاجەت. جوعارىدا اتالعان جاعدايعا بايلانىستى قر ٴسىم قازاقستان ازاماتتارىنا بۇل ەلگە ۋاقىتشا بارماي تۇرا تۇرۋعا كەڭەس بەرەدى، دەپ حابارلادى قر ٴسىم-ىنىڭ ٴباسپاسوز قىزمەتى. http://www.egemen.kz/26686.html

ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي