ماڭعىستاۋدا دەپۋتاتتار حالىقپەن كەزدەستى - جولداۋ|24 قازان 2018، 14:59
كۋرسى ۆاليۋت وبنوۆليايۋتسيا
استانا:

ماڭعىستاۋدا دەپۋتاتتار حالىقپەن كەزدەستى

اقتاۋ، baq.kz. ٴماجىلىس دەپۋتاتتارى م.چيركوۆ، ا.تاسبولاتوۆ، ب. ىزمۇحامبەتوۆ جانە ا. مۋرادوۆ ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەستى.

دەپۋتاتتار وبلىستاعى ساپارلارى بارىسىندا مۇنايلى اۋدانىنىڭ قىزىلتوبە اۋىلىنداعى «شليۋمبەرجە» مەگا-بازاسىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى.

حالىق قالاۋلىلارى جولداۋدىڭ باسىم باعىتتارىنا، ونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ سالاسىنا باسا نازار اۋداردى. اتاپ ايتقاندا، زەينەتاقى، جالاقى، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ٴبىلىم بەرۋ سالالارىنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرىپ، ازاماتتاردىڭ ٴال-اۋقاتىن جاقسارتۋعا ەرەكشە ٴمان بەرىلدى.

شليۋمبەرجە كومپانياسى الەمنىڭ 80-گە جۋىق ەلدەرىندە ىستەيتىن، 140 ٴتۇرلى ۇلتتان تۇراتىن 100 مىڭعا جۋىق جۇمىسكەرلەرى بار دۇنيەجۇزىلىك ٴىرى مۇناي سالاسىنداعى قىزمەت كورسەتۋ كورپوراسياسى. شليۋمبەرجە سەيسميكالىق اقپارات پەن فورماسيانىڭ دامۋى پروسەسى، ۇڭعى تەستى مەن تۋرا بۇرعىلاۋ، ۇڭعى سەمەنتتەۋ مەن قوزدىرۋ، جاساندى كوتەرۋ، ۇڭعىنى اياقتاۋ جانە كونسالتينگ، باعدارلامالار مەن اقپاراتتى باسقارۋ سياقتى كەڭ اۋقىمدى ونىمدەر مەن قىزمەتتەر ۇسىنادى.

بۇگىنگى تاڭدا كومپانيانىڭ ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى بازاسىندا 300-گە جۋىق ادام ەڭبەك ەتۋدە.

كەزدەسۋدە ەڭبەك ۇجىمى حالىق قالاۋلىلارىنا ٴوز-ۇسىنىستارىن ٴبىلدىرىپ، پىكىر الماستى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي