ەرتىس ٴوڭىرىنىڭ سەگىز ٴىرى كاسىپورنى جالاقى وسىرۋگە دايىن - جولداۋ|27 قازان 2018، 16:53
كۋرسى ۆاليۋت وبنوۆليايۋتسيا
استانا:

ەرتىس ٴوڭىرىنىڭ سەگىز ٴىرى كاسىپورنى جالاقى وسىرۋگە دايىن

فوتو: автор

پاۆلودار، baq.kz ٴتىلشىسى. ەرتىس ٴوڭىرىنىڭ سەگىز ٴىرى كاسىپورنىنىڭ باسشىلىعى ەلباسىنىڭ حالىققا جولداۋىندا ايتىلعان جۇمىسشىلاردىڭ جالاقىسىن كوتەرۋ باستاماسىن قولداپ، قولدان كەلگەنشە ورىنداۋعا بار.

بۇگىنگى كۇنگە دەيىن جولداۋعا قولداۋ كورسەتكەن بيزنەس نىساندارىنىڭ قاتارىندا ەنەرگيا تاراتۋشى، مۇناي-حيميالىق، مەتاللۋرگيالىق، تاۋ-كەن، سونداي-اق، جەڭىل ونەركاسىپ باعىتتارىندا ەڭبەك ەتەتىن كاسىپورىندار بار.

پاۆلودار وبلىسىنداعى الىپ كاسىپورىنداردىڭ ٴبىرى – قازاقستان اليۋمينيي زاۋىتىندا 6 مىڭنان استام ادام قىزمەت ەتەدى. بىرەگەي ٴوندىرىس وشاعىنىڭ مەتاللۋرگتەرى جولداۋدا ايتىلعان مىندەتتەردى ورىنداۋعا اتسالىساتىندارىن جەتكىزدى. جۋىق ارادا مەتاللۋرگتەردىڭ جالاقاسى ٴبىرشاما ارتپاق.

زاۋىت قىزمەتكەرلەرىنىڭ قاتارىنداعى اسلان ەربولسىن ۇلى جولداۋدى زور قۋانىشپەن قابىلداناتىن ايتادى. سەبەبى، جالاقى ارتسا، وتباسىن اسىراۋعا دا، پاتەرگە قارجى جيناقتاۋعا دا قولداۋ. ەكى بالانىڭ اكەسى ەڭبەك جولىن اپپاراتشى گيدرومەتاللۋرگ بولۋدان باستاپ، بۇگىندە زاۋىتتىڭ نەگىزگى سەحتەرىنىڭ ٴبىرى – كۇيەجەنتەكتەلۋ سەحىندەگى بولىمگە باسشىلىق ەتەدى.

«زاۋىتقا سەگىز جىل بۇرىن كەلدىم. قاتاڭ ٴتارتىپ، تۇراقتىلىق بار. جالاقىمىزدى ۋاقىتىندا الامىز. قازىرگى ۋاقىتتا قاراماعىمدا 200-گە جۋىق قىزمەتشى بار. جولداۋدى ەستىپ، قۋانىپ قالدىق. ەندى ەڭبەكاقىمىز وسەدى. ٴوزىم زاۋىتتىڭ تۇرعىن ٴۇي كەزەگىندە تۇرمىن. جۋىق ارادا پاتەرلى بولۋعا نيەتتىمىن»، - دەيدى مەتاللۋرگ.

وبلىستىق ەڭبەك باسقارماسى ماماندارىنىڭ مالىمەتىنشە، وڭىردە 130 مىڭنان استام ەڭبەككەردىڭ ايلىعى ۇلعايادى. ولاردىڭ قاتارىندا مينيمالدى جالاقى الاتىن ازاماتتار باسىم. ۆەدومستۆو ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، جالاقىنىڭ ٴوسۋى ٴبىرىنشى كەزەكتە شاعىن جانە ورتا بيزنەستە جۇمىس ىستەيتىن شەبەرلەر، تەحنيكا-ماماندار، كونديتەرلەر، وندىرىستىك قويمالاردىڭ مەڭگەرۋشىلەرى سياقتى قىزمەتكەرلەرگە قاتىستى بولماق.

«جالپىۇلتتىق جوسپاردى ورىنداۋ ماقساتىندا جەرگىلىكتى كاسىپورىندارعا اشىق حاتتار جولدادىق. قولداۋ كورسەتكەندەر از ەمەس، ٴالى دە ۇسىنىستار ٴتۇسىپ جاتىر. ماسەلەن، كونديتەرلىك ٴونىم شىعاراتىن «كرەندەل» جۇمىسشىلارىنىڭ جالاقىسىن 20%-عا ارتتىرماق. ال ەڭ تومەنگى جالاقى الاتىن «كاۋستيك» حيميالىق ٴوندىرىس وشاعىنىڭ ماماندارىنىڭ ايلىعى 57 مىڭ تەڭگەگە ۇلعايادى. بۇل باستامانى پاۆلودار مۇناي-حيميا زاۋىتى دا قولدادى. ەندى ەڭ تومەنگە جالاقى 92 مىڭ تەڭگەگە جۋىقتايدى»، - دەيدى وبلىستىق ەڭبەك باسقارماسىنىڭ باسشىسى مارات قابجيميتوۆ.

سالالىق ۆەدومستۆو ماماندارى جولداۋداعى تاپسىرمانى ورىنداۋعا نيەت ەتكەن كاسىپورىنداردى قاتارى ارتا تۇسەتىنىنە سەنىمدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي