وز-وزىنە قول سالۋدىڭ نەگىزگى ٴۇش سەبەبى قانداي؟ - ۇلت ساۋلىعى|16 قازان 2014، 14:35
BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

وز-وزىنە قول سالۋدىڭ نەگىزگى ٴۇش سەبەبى قانداي؟

 استانا. 16 قازان. baq.kz - وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى 171 ٴجاسوسپىرىم وزىنە-وزى قول جۇمساعان. ولاردىڭ ٴ144-ى امان قالسا، 27 جاستىڭ ٴومىرىن اجالدان اراشالاپ قالۋ مۇمكىن بولماعان. سۋيسيدكە بارعانداردىڭ 4 ٴ-ى وبلىستىق جۇيكە اۋرۋلار ديسپانسەرىندە ەسەپتە تۇرعان بولسا، قالعاندارىنىڭ دەنساۋلىعىندا كىنارات بايقالماعان دەپ جازادى وڭتۇستىك رابات گازەتى.

 دارىگەرلەر وزىنە-وزى قول سالۋ سەبەپتەرىن دەنساۋلىقتىڭ ناشارلاۋى مەن بيولوگيالىق فاكتورلاردان كورسە، پسيحياترلار جاسوسپىرىمدەردىڭ سۋيسيدكە بارۋىن 3 سەبەپكە ٴبولىپ قاراستىراتىندىعىن ايتادى.
«ٴبىرىنشىسى – وزىنە كوڭىلى تولماۋى. ياعني، بالا ٴوزىنىڭ مىنەز-قۇلقىنا، تۇر-الپەتىنە كوڭىلى تولماي ٴوزىن وزگەلەردەن ٴبىر ساتى تومەن ۇستاپ، كەمسىتەدى. اقىرىندا ٴومىر ٴسۇرۋدىڭ ٴمان-ما­ڭىزىن جوعالتىپ، وزىنە قول جۇمساۋعا بەل بايلايدى. ەكىنشى سەبەپكە – پسيحولوگيالىق داعدارىستى كوڭىل كۇي، ميكروالەۋمەتتىك داۋ-دامايلار جاتادى. ٴۇشىنشى سەبەپكە – پسيحيكالىق اۋىتقۋلار، فيزيولوگيالىق فاكتورلار جاتادى. ياعني، ديسگارمونيالىق دامۋى بار بالالار ومىردەگى شىنايىلىقتى دۇرىس قابىلداي المايدى. مۇنداي بالالاردىڭ بويىندا ۇيالشاقتىق پەن اگرەسسيالى مىنەز-ق ۇلىق، شەك­تەن تىس مازاسىزدانۋ، قويانشىق سياقتى پسيحولوگيالىق اۋىتقۋلار بولادى. سالدارىنان ولار وزىنە-وزى قول جۇمساۋى مۇمكىن» دەيدى وبلىستىق جۇيكە اۋرۋلار ديسپانسەرىنىڭ بالالار جانە جاسوسپىرىمدەر بولىمشەسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى تۇرسىناي مومىنوۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا ٴبىرىنشى جانە ەكىنشى سەبەپ بويىنشا سۋيسيدكە باراتىن جاستاردىڭ اقىل-ەسى دۇرىس، دەنساۋلىعىندا كىنارات بولمايدى. ولاردىڭ مۇنداي ارەكەتكە بارۋىنا ٴبىر مينۋتتىق السىزدىك، ٴبىر سوزبەن ايتقاندا جان كۇيزەلىسى سەبەپ بولادى ەكەن. ونداي جاستارمەن پسيحولوگتار، سوسيولوگتار جۇمىس ىستەيدى. ال، ٴۇشىنشى توپقا جاتاتىندار مىندەتتى تۇردە دارىگەردىڭ باقىلاۋىنا الىنىپ، ارنايى ورىنداردا ەم قابىلداۋى كەرەكتىگىن ۇسىنىپ وتىر.

ايا ٴومىرتاي


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي