ت.دۇيسەنوۆا: 10 وڭiردە ەڭبەك قاتىناستارى سالاسىندا تۇراقسىز جاعداي تۋىنداۋ مۇمكiندiگi جوعارى - ۇكىمەت|08 شىلدە 2016، 16:00
BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

ت.دۇيسەنوۆا: 10 وڭiردە ەڭبەك قاتىناستارى سالاسىندا تۇراقسىز جاعداي تۋىنداۋ مۇمكiندiگi جوعارى

فوتو: Бауыржан ЖУАСБАЕВ

سەلەكتورلىق رەجيمدە ٴوتiپ جاتقان ۇكiمەت وتىرىسىندا قر دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە دامۋ مينيسترi تامارا دۇيسەنوۆا ەڭبەك قاتىناستارى سالاسىنداعى جاعدايدى باياندادى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگiندە 10 وڭiردە ەڭبەك قاتىناستارى سالاسىندا تۇراقسىز جاعداي تۋىنداۋ مۇمكiندiگi جوعارى، دەپ حابارلايدى baq.kz تiلشiسi.

"مونيتورينگ مالiمەتتەرi بويىنشا بۇگiنگi كۇنi ەلدە پروبلەمالىق 429 كاسiپورىن بار، وسى كاسiپورىنداردا 125 مىڭنان استام ادام ەڭبەك ەتەدi. ەڭبەك تاۋەكەلدەرi كارتاسىنا سايكەس، 10 وڭiردە ەڭبەك سالاسىندا تۇراقسىز جاعداي تۋىنداۋ مۇمكiندiگi جوعارى"، - دەدi ت.دۇيسەنوۆا.

باتىس قازاقستان، اتىراۋ، اقمولا، جامبىل وبلىستارى جانە استانا قالاسىندا تاۋەكەل دەڭگەيi ۇلكەن ەمەس، بiراق شەشۋدi قاجەت ەتەتiن ماسەلەلەر بار. ازiرگە، مينيستردiڭ ايتۋىنشا، سولتۇستiك قازاقستان وبلىسى تۇراقتىلىق ايماعىندا قالىپ وتىر.

"ەڭبەك داۋلارىنىڭ باستى سەبەبi جۇمىس بەرۋشiلەردiڭ ەڭبەك زاڭناماسىن بۇزۋى بولىپ وتىر. 2013 جىلى 28 ەڭبەك جانجالى تiركەلگەن. بيىلعى جىلى بۇل كورسەتكiش ٴتورت جاعدايعا دەيiن تومەندەدi. بۇرىنعىسىنشا ەڭبەك داۋلارىنىڭ تۋىنداۋىنا جالاقىنى ۋاقىتىندا تولەمەۋ بولىپ قالىپ وتىر. بۇعان مەملەكەتتiك ەڭبەك ينسپەكتورلارى جۇرگiزگەن تەكسەرiستەر ناتيجەسi دالەل"، - دەدi ول.

4 مىڭنان استام تەكسەرiستiڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەڭبەك زاڭدىلىعىن بۇزۋدىڭ 6 مىڭنان استام فاكتiسi انىقتالعان. ولاردىڭ 29 پايىزى ەڭبەكاقىنى ۋاقىتىندا تولەمەۋگە قاتىستى بولىپ وتىر.

"جالاقى بويىنشا جالپى بەرەشەكتiڭ 46 پايىزى ونەركاسiپ كاسiپورىندارىنا، 17 پايىزى قىزمەت كورسەتۋ سالاسى، 16 پايىزى قۇرىلىس كاسiپورىندارىنا تيەسiلi"، - دەپ باياندادى مينيستر.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

سسىلكي پو تەمە:
كوممەنتاريي