759 مەملەكەتتiك كاسiپورىن قىسقارتىلادى - ۇكىمەت|06 جەلتوقسان 2016، 12:24
BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

759 مەملەكەتتiك كاسiپورىن قىسقارتىلادى

فوتو: Шыңғыс Қаппаров

مەملەكەتتiك كاسiپورىنداردىڭ سانىن 11 پايىزعا قىسقارتۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۋرالى بۇگiن ۇكiمەت وتىرىسىندا قر قارجى مينيسترi باقىت سۇلتانوۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى baq.kz تiلشiسi.

«7 مىڭ مەملەكەتتiك كاسiپورىن بويىنشا تۇگەندەۋ جۇمىستارى جۇرگiزiلدi. ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كاسiپورىنداردىڭ سانىن 11 پايىزعا، ياعني 759 كاسiپورىندى قوسىمشا قىسقارتۋ ۇسىنىلادى. بۇل ماسەلە بويىنشا تولىعىراق كەلەسi وتىرىستا باياندايمىز»، - دەدi ب.سۇلتانوۆ.

مينيستر جەكەشەلەندiرۋ اياسىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىس تۋرالى باياندادى.

«جەكەشەلەندiرۋدiڭ كەشەندi جوسپارى بويىنشا 2014 جىلدىڭ ماۋسىمىنان باستاپ بارلىعى 350 وبەكت ساتىلدى. ساتىلعان نىسانداردان 88 ملرد تەڭگە قارجى ٴتۇستi. ونىڭ شامامەن 72 پايىزىن «سامۇرىق-قازىنا» وبەكتiلەرi قۇرايدى. ولاردان تۇسكەن سوما 63 ملرد تەڭگە»، - دەدi ب.سۇلتانوۆ.

2016 جىلى 111 وبەكت ساتىلىپ، 9،5 ملرد تەڭگە قارجى تۇسكەن. مينيستردiڭ ايتۋىنشا، ساتۋ سوماسى بويىنشا بۇل رەكورد ەمەس، بiراق الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا ساتىلعان وبەكتiلەردiڭ سانى كوبiرەك.

«بۇدان باسقا، بۇگiنگi كۇنi باعالاۋ قۇنى 183 ملرد تەڭگە بولاتىن 193 وبەكتiنى ساتۋ جۇمىستارى ٴالi دە جۇرگiزiلiپ جاتىر. جالپى، جەكەشەلەندiرۋدiڭ ەكiنشi تولقىنى باستالعاننان بەرi ساۋدا-ساتتىققا 552 نىسان شىعارىلدى. بiراق بەكiتiلگەن جوسپار بويىنشا بيىل 614 وبەكت شىعارىلۋى قاجەت. ياعني، جىلدىڭ سوڭىنا دەيiن 62 نىساندى ساۋداعا شىعارۋ جوسپارلانعان. ونىڭ 43-i وسى ۋاقىتقا دەيiن مۇلدەم ساۋدا-ساتتىققا شىعارىلماي، كەستەدەن قالىپ كەلە جاتىر. ولاردىڭ كوپشiلiگi كۆازيمەملەكەتتiك سەكتورداعى 35 وبەكت بولىپ وتىر. قالعان 8-i – كوممۋنالدىق مەنشiك وبەكتiلەرi»، - دەدi ول.

مينيستر اتاپ وتكەندەي، ساۋدا-ساتتىق كەستەسiنەن قالىپ قويۋدىڭ نەگiزگi سەبەبi – نىساندى ساتۋعا دايىندىقتىڭ ۋاقىتىندا جۇرگiزiلمەۋi.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي