"اقمەشىت" فولكلورلىق ٴانسامبلى لوندوندا وتەتىن ناۋرىز تويىنا قاتىسادى - سازگەرلەر|03 ٴساۋىر 2018، 21:52
BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

"اقمەشىت" فولكلورلىق ٴانسامبلى لوندوندا وتەتىن ناۋرىز تويىنا قاتىسادى

مەرەكەلىك شارا 2018 جىلدىڭ 7 ساۋىرىندە "victoria embankment gardens" ساياباعىندا ۇيىمداستىرىلادى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

"اقمەشىت" ٴانسامبلىنىڭ كونسەرتتىك باعدارلاماسى كورەرمەندەردى ٴتۇرلى جانرداعى مۋزىكالىق شىعارمالارمەن سۋسىنداتپاق. انسامبل ونەرپازدارى داۋلەتكەرەيدىڭ "كورۇعلى"، ىقىلاستىڭ "جەزكيىك"، حالىق كۇيى "ەل ايرىلعان" سىندى شىعارمالار مەن الەمدىك كلاسسيكالىق تۋىندىلاردى ورىنداپ، ال، ۇجىمنىڭ جەكە ورىنداۋشىلارى جىر-تەرمەدەن شاشۋ شاشادى.

"ونەرپازدارىمىزدىڭ بىرەگەي ونەرى ارقىلى ٴبىز ۇلتتىق ونەردى دارىپتەيمىز"، - دەپ اتاپ ٴوتتى فيلارمونيا ديرەكتورى تالعات ماقاشەۆ.

"اقمەشىت" فولكلورلىق ٴانسامبلى سىر بويىنىڭ ٴتولتۋما ونەرىن، قازاق ۇلتتىق فولكلورىن ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا 2009 جىلى وبلىستىق فيلارمونيا جانىنان قۇرىلدى. 1972 جىلى اشىلعان وبلىستىق فيلارمونيادا 7 شىعارماشىلىق ۇجىم جۇمىس جاسايدى، ونىڭ ٴبىرى - "اقمەشىت" ٴانسامبلى.

انسامبل رەپەرتۋارىندا 100-دەن استام قازاق كۇيلەرى مەن زاماناۋي وڭدەلگەن شىعارمالار بار.

"اقمەشىت» فولكلورلىق ٴانسامبلىنىڭ قۇرامىندا 12 ونەرپاز بار. ولار رەسپۋبليكالىق، حالىقارالىق كونكۋرستار مەن فەستيۆالدەردە جەڭىمپاز اتانىپ ٴجۇر.

اتاپ ٴوتۋ كەرەك، سوڭعى جىلدارى وبلىس باسشىلىعىنىڭ قولداۋىمەن انسامبل ونەرپازدارى وزبەكستان، رەسەي، تۇركيا ەلدەرىنە گاسترولدىك ساپارلاردا بولدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي