نازاربايەۆ: قۇداي – جالعىز، جۇرەتىن جولىمىز – ٴارتۇرلى - پرەزيدەنت|29 جەلتوقسان 2018، 02:50
كۋرسى ۆاليۋت وبنوۆليايۋتسيا
استانا:

نازاربايەۆ: قۇداي – جالعىز، جۇرەتىن جولىمىز – ٴارتۇرلى

استانا، baq.kz ٴتىلشىسى. ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ باق وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ بارىسىندا الەمدىك ٴداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ التىنشى سەزى تۋرالى پىكىر ٴبىلدىردى.

«مۇنداي شارالاردىڭ ٴبىزدىڭ مەملەكەتتە ٴوتۋىنىڭ وزىندىك سەبەبى بار. ٴبىزدىڭ ەلدە ٴارتۇرلى ەتنوس پەن ٴدىندارلار بار. ولاردىڭ ٴبارى ۇرسىسپاي، ٴبىر-بىرىن ولتىرمەي-اق تۇرىپ جاتىر. كەلگەن ادامدار سوعان تاڭ قالادى»، - دەيدى ول.

قازىرگى ۋاقىتتا ٴدىن ساياساتقا اينالىپ كەتتى.

«ٴدىن ارقىلى سوعىسادى، ٴدىن ارقىلى قان توگەدى. تەرروريستەردىڭ ٴبارى «مۇسىلمان» بولىپ شىعا كەلدى. مەنىڭ تاپسىرماممەن التى جىل بۇرىن ٴبىرىنشى سەزد وتكىزدىك. كەرەمەت دەڭگەيدە ٴوتتى. 45-50 مەملەكەتتەن جينالعان ٴارتۇرلى ٴدىن باسشىلارى وسى جەردە اڭگىلەمەلەسەدى. بارلىعىنىڭ ايتاتىنى «قۇداي – جالعىز، جۇرەتىن جولىمىز – ٴارتۇرلى». التىنشى سەزدە «دىندەردىڭ دۇنيە ٴجۇزى تۇراقتىلىعىنا قوساتىن ۇلەسى قانداي؟» دەگەن تاقىرىپتا ٴوتتى. ولار كەلىپ جينالىپ وتىراتىن بولسا – قازاقستانعا مارتەبە دەپ ويلايمىن. ٴبىز بارىمەن دوستىق قارىم-قاتىناستامىز، سوندىقتا وسىندا ولار قورىقپاي كەلەدى»، - دەدى ول.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي