سەناتور تۇرعىن ٴۇيدi ساتىپ الۋ قۇقىعىنسىز جالعا بەرۋدiڭ وسال تۇستارىن اتادى - پارلامەنت|18 مامىر 2018، 12:53
كۋرسى ۆاليۋت وبنوۆليايۋتسيا
استانا:

سەناتور تۇرعىن ٴۇيدi ساتىپ الۋ قۇقىعىنسىز جالعا بەرۋدiڭ وسال تۇستارىن اتادى

بۇگiن سەناتتا وتكەن دوڭگەلەك ۇستەل بارىسىندا دەپۋتات ميحايل بورتنيك تۇرعىن ٴۇيدi ساتىپ الۋ قۇقىعىنسىز جالعا بەرۋدiڭ وسال تۇستارىن اتادى، دەپ حابارلايدى baq.kz تiلشiسi.

بۇگiن سەناتتا «نۇرلى جەر» تۇرعىن ٴۇي قۇرىلىسى باعدارلاماسىنىڭ iسكە اسىرىلۋ بارىسى تۋرالى» دوڭگەلەك ۇستەل ٴوتتi. جيىندا سەنات دەپۋتاتى ميحايل بورتنيك باسپانانى ساتىپ الۋ قۇقىعىنسىز جالعا بەرۋدiڭ وسال تۇستارىن اتادى.

«2017 جىلى «نۇرلى جەر» باعدارلاماسى ٴساتتi جۇزەگە استى دەگەنiمiزبەن، نازار اۋدارۋدى قاجەت ەتەتiن بiرقاتار ماسەلە بار. بiرiنشi ماسەلە - باسپانانى ساتىپ الۋ قۇقىعىنسىز جالعا بەرۋ. وڭiرلەردە دەپۋتاتتارعا حالىقپەن كەزدەسكەندە «باستاپقى جارنانى تولەي المايتىن ادامدار نە iستەيدi؟» دەگەن سۇراق جيi قويىلادى. بۇل - بiرiنشi كەزەكتە حالىقتىڭ الەۋمەتتiك وسال توپتارىن مازالايتىن سۇراق. باسپانانى ساتىپ الۋ قۇقىعىنسىز جالعا بەرۋ - حالىقتىڭ وسى توبىن قولداۋعا باعىتتالعان باعدارلاما قۇرالى. شارشى مەتردi جالعا بەرۋ باعاسى شامامەن 100 تەڭگەنi قۇرايدى. بۇل - تابىسى تومەن ازاماتتار ٴۇشiن تيiمدi سوما. ساتىپ الۋ قۇقىعىنسىز جالعا بەرiلەتiن تۇرعىن ۇيگە سۇرانىس جوعارى. وڭتۇستiك قازاقستان وبلىسىندا عانا 54 مىڭ ادام اتالعان باسپانا تۇرiنە يە بولعىسى كەلەدi. بۇل كورسەتكiش سۇرانىستىڭ قانداي ەكەنiن كورسەتiپ تۇر. وسى باعىت بويىنشا قوسىمشا 10 ملرد تەڭگە بولiنەتiنi دە بەلگiلi. مەنiڭ ويىمشا، قارجىلاي مۇمكiندiك بولسا، اتالعان باعىتقا بولiنەتiن قارجىنى كوبەيتۋ ماسەلەسiن قاراستىرۋ قاجەت»، - دەدi بورتنيك.

دەگەنمەن، سەناتور بۇل باعدارلامانىڭ وسال تۇستارىن دا اتادى. ونىڭ ايتۋىنشا، باسپانانى ساتىپ الۋ قۇقىعىنسىز جالعا بەرۋ ازاماتتاردىڭ ٴومiر بويى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتiلۋiنە كەپiلدiك بەرمەيدi.

«بۇل جەردە پiكiر تالاستىراتىن بiرقاتار ماسەلە بار. مىسالى، باسپانانى ساتىپ الۋ قۇقىعىنسىز جالعا الۋشى قايتىس بولىپ كەتسە، وتباسى مۇشەلەرiنiڭ سول باسپانانى ٴارi قاراي جالعا الۋ قۇقىعى بولا ما نەمەسە ولاردى شىعارىپ جiبەرەدi مە؟» دەگەن سۇراق تۋىندايدى. سونداي-اق، اتالعان ۇيلەردi تەحنيكالىق جاعىنان قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسi دە بار. ادەتتە، ۋاقىتشا تۇرعىندار ٴتۇرلi سەبەپتەرمەن ٴوز قارجىسىن ٴۇي، كiرەبەرiسiن ۇستاۋعا، اۋلا اۋماقتارىن اباتتاندىرۋعا جۇمساعىسى كەلمەيدi. بارلىق شىعىن جەرگiلiكتi بيۋدجەتكە جۇكتەلەدi»، - دەيدi سەنات دەپۋتاتى.

ميحايل بورتنيك حالىقارالىق تاجiريبەگە سۇيەنiپ، اقش-تى مىسالعا كەلتiردi. ونىڭ ايتۋىنشا، اقش مەملەكەتi جالعا بەرiلەتiن الەۋمەتتiك تۇرعىن ٴۇيدi سالعانىمەن از ۋاقىت iشiندە ولار ناشار اۋدانعا اينالىپ كەتكەن. سوندىقتان بiرنەشە جىلدان كەيiن ولاردى ٴسۇرiپ تاستاۋعا تۋرا كەلگەن.

«ارينە، تiكەلەي سالىستىرعان دۇرىس ەمەس شىعار، بiراق از قاۋiپ بولسا دا، ولاردى ەسكەرۋ كەرەك دەپ ويلايمىن. وسىنداي ماسەلەلەر بويىنشا دا ارينە سۇراقتار بار. مەنiڭ ويىمشا، «نۇرلى جەر» باعدارلاماسى بويىنشا باسپانانى ساتىپ الۋ قۇقىعىمەن جالعا بەرۋ مۇمكiندiگiن قاراستىرۋ كەرەك. بiرiنشiدەن، سوندا مەملەكەت ٴوز اقشاسىن كەرi قايتارادى. ەكiنشiدەن، وتباسى ٴوز باسپاناسىنا قول جەتكiزەدi. ٴوز مەنشiگiنە دەگەن كوزقاراس ۋاقىتشاعا قاراعاندا ٴاردايىم وزگەشە بولادى. مەنiڭ پiكiرiمشە، باسپانانى ساتىپ الۋ قۇقىعىمەن جالعا بەرۋ تيiمدiرەك بولادى. سونداي-اق، مەن بۇل مۇمكiندiكتi حالىقتىڭ الەۋمەتتiك وسال توپتارىنا عانا بەرۋ كەرەك دەگەن ويدامىن. ولاردى ٴوز باسپاناسىن ساتىپ الۋعا ىنتالاندىرىپ، سول ٴۇشiن بارىنشا قولجەتiمدi جاعداي جاساۋ قاجەت»، - دەدi ميحايل بورتنيك.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي