پەرۋاشەۆ ٴبىرىن-بىرى كومسومول كۇنىمەن قۇتتىقتاعان دەپۋتاتتارعا نارازىلىعىن ٴبىلدىردى - پارلامەنت|29 قازان 2018، 13:31
كۋرسى ۆاليۋت وبنوۆليايۋتسيا
استانا:

پەرۋاشەۆ ٴبىرىن-بىرى كومسومول كۇنىمەن قۇتتىقتاعان دەپۋتاتتارعا نارازىلىعىن ٴبىلدىردى

استانا، baq.kz ٴتىلشىسى. ٴماجىلىس دەپۋتاتى ازات پەرۋاشەۆ تومەنگى پالاتادا وتكەن ۇكىمەت ساعاتىندا ٴبىر-بىرىن كومسومول كۇنىمەن قۇتتىقتاعان ەكى-ۇش دەپۋتاتقا نارازىلىعىن ٴبىلدىردى.

«ۆلاديمير كارپوۆيچ (ٴماجىلىس ٴتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بوجكو – اۆت.)، بىزدە ٴماجىلىستىڭ رەسمي وتىرىسى ٴوتىپ جاتىر. ٴسىز ٴوز سوزىڭىزدە جانە باسقا ارىپتەستەرىمىز ٴبىر-بىرىن كومسومول كۇنىمەن قۇتتىقتاي باستادى. بۇنداي مەرەكە جوق. ارىپتەستەر، ٴبىز قانداي مەملەكەتتە تۇراتىنىمىزدى ەسكە سالعىم كەلەدى. ٴبىز تاۋەلسىز قازاقستاندا ٴومىر ٴسۇرىپ جاتىرمىز. ەگەر بىرەۋلەر ٴۇشىن بۇل جەكە مەرەكە بولسا، بىر-بىرلەرىڭىزدى ٴماجىلىس وتىرىسىندا ەمەس، جەكە قۇتتىقتاڭىزدار»، - دەدى ازات پەرۋاشەۆ ۇكىمەت ساعاتىندا.

دەپۋتات كۋلۋاردا بەرگەن سۇحباتىندا ٴوز ومىرىندە دە كوپ نارسە كومسومولمەن بايلانىستى بولعانىن ايتتى. دەگەنمەن، ٴوزىنىڭ وتىرىستا ايتقان سوزىنەن باس تارتقان جوق.

«تاۋەلسىز مەملەكەتتىڭ زاڭ شىعارۋشى ورگانىنىڭ رەسمي وتىرىسىندا قازىرگى كۇنگە ەش قاتىسى جوق قانداي دا ٴبىر داتامەن قۇتتىقتاۋ دۇرىس ەمەس. جەكە قۇتتىقتاۋلارعا ەش قارسىلىعىم جوق. تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ ٴوز مەملەكەتتىك مەرەكەلەرى بار. وسى اتاۋلى كۇندەرمەن بىر-بىرلەرىڭىزدى رەسمي تۇردە قۇتتىقتاۋ ورىندى»، - دەدى سۇحباتىندا ازات پەرۋاشەۆ.

اتاپ وتسەك، كەڭەس ۇكىمەتى كەزىندە كومسومولدىڭ قۇرىلعان كۇنى 29 قازاندا اتالىپ وتەتىن. بيىل جالپىوداقتىق لەنين جاستار كوممۋنيستىك وداعى – كومسومولدىڭ قۇرىلعانىنا 100 جىل بولعان ەكەن.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي