قاسىموۆ: بىرنەشە رەت قىلمىس جاساعانداردى «تاراپتاردىڭ تاتۋلاسۋى» ارقىلى بوساتپاۋ كەرەك - پارلامەنت|07 جەلتوقسان 2018، 13:02
كۋرسى ۆاليۋت وبنوۆليايۋتسيا
استانا:

قاسىموۆ: بىرنەشە رەت قىلمىس جاساعانداردى «تاراپتاردىڭ تاتۋلاسۋى» ارقىلى بوساتپاۋ كەرەك

استانا، baq.kz ٴتىلشىسى. قر ىشكى ىستەر ٴمينيسترى قالمۇحانبەت قاسىموۆ «قۇقىق قورعاۋ قىزمەتىنىڭ پروسەستىك نەگىزدەرىن ودان ٴارى جاڭعىرتۋ» تاقىرىبىنا ارنالعان پارلامەنتتىك تىڭداۋلاردا تۇزەتۋدى قاجەت ەتەتىن قىلمىستىق، قىلمىستىق-پروسەسسۋالدىق زاڭنامالاردى اتادى.

«سوڭعى جىلدارى قىلمىستىق زاڭنامانى ىزگىلەندىرۋدىڭ ٴتورت كەزەڭى ٴوتتى. جالپى ىزگىلەندىرۋ ساياساتىنا قارسىلىعىم جوق، ٴبىراق قىلمىستار، ونىڭ ىشىندە ۇرلىق جاسايتىن ادامدارعا قاتىستى تاتۋلاسۋ پروسەدۋرالارىنداعى پروبلەما جايلى ايتقىم كەلەدى. بيىلعى جىلدىڭ 11 ايىندا قىلمىستىق جاۋاپقا تارتىلعان 88 مىڭ ادامنىڭ 27 120-سى نەمەسە ٴاربىر ٴۇشىنشىسى بۇعان دەيىن قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىققا بارعان. جۇرگىزىلگەن تالداۋ ناتيجەسىندە بۇرىن قىلمىس جاساعان 27 مىڭ ادامنىڭ 63 پايىزى تاراپتاردىڭ تاتۋلاسۋىنان قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتىلعان. ياعني، 27 مىڭنىڭ 17 مىڭى ٴبىر رەت جازادان قۇتىلسا، ەندى ٴبىز ولاردى تاعى بوساتامىز، وسىلايشا ولار قايتا بوستاندىققا شىعادى. مىسالى، 2017 جىلى 570 ادام 5-تەن 40 رەتكە دەيىن قىلمىستىق جاۋاپقا تارتىلعان. جانە سولاردىڭ بارىلىعىندا تاراپتاردىڭ تاتۋلاسۋى بويىنشا قىلمىسكەر جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساپ وتىرعان»، - دەدى قاسىموۆ.

ٴمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇنداي جاعداي 2018 جىلى دا قايتالانعان. بيىل 5-تەن 20 رەتكە دەيىن قىلمىس جاساعان 380 ادام سونشا رەت قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتىلعان.

«ۇرلىقتى كاسىبىنە اينالدىرعان وسى ساناتتاعى ادامداردى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتەن جۇيەلى تۇردە بوساتۋ جازاسىزدىق پەن ٴبىزدىڭ ازاماتتاردىڭ نارازىلىعىنا الىپ كەلەدى. وسىعان وراي، بۇعان دەيىن وسى نەگىزدە قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتىلعان ادامدارعا تاراپتاردىڭ تاتۋلاسۋىنا تىيىم سالۋ قاجەت دەپ سانايمىز. بىرنەشە رەت ۇرلىق جاساپ، الاياقتىق جاساعانى ٴۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتۋگە ٴبىز ۇزاق ۋاقىت بويى جۇمىس اتقارىپ، قول جەتكىزدىك. وسىلايشا، ٴبىز قىلمىستىڭ ٴبىر ەمەس بىرنەشە رەت جاسالۋىن ورتاشا اۋىر قىلمىستان اۋىر قىلمىس تۇرىنە اۋىستىردىق. ٴقازىر اتالعان ۇسىنىستار پارلامەنت قاراۋىنداعى مەنشىك قۇقىعى، اربيتراج ماسەلەلەرى بويىنشا زاڭ جوباسىندا ەسكەرىلدى. ٴبىز دەپۋتاتتار وسى ماسەلەنى قولدايدى جانە تۇسىنەدى دەپ سەنەمىز»، - دەدى قالمۇحانبەت قاسىموۆ.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي