تجد ەسكەرتەدى - پايدالى كەڭەس|26 جەلتوقسان 2018، 18:00
كۋرسى ۆاليۋت وبنوۆليايۋتسيا
استانا:

تجد ەسكەرتەدى

استانا، baq.kz. وتشاشۋلاردى، ساليۋتتەردi، تاعى دا باسقا پيروتەحنيكالىق ونiمدەردi تەك ارنايى دۇكەندەردەن ساتىپ الىڭىزدار، ولاردى قولدان نەمەسە بازاردان ساتىپ الۋعا بولمايدى، سەبەبi ول جەرلەردە ساتىلاتىن پيروتەحنيكالىق ونiمدەر زاڭسىز اكەلىنگەن بولۋى مۇمكiن.

وتشاشۋلار مەن ساليۋتتەردi تۇرعىنۇيلەردiڭ نەمەسە تەز جانعىش زاتتاردىڭ قاسىندا 20 مەتردەن جاقىن جەردە، تومەن باستىرمالار مەن ٴوسiپ تۇرعان اعاشتاردىڭ استىندا قولدانۋعا بولمايدى. وتشاشۋلاردى جاققان كەزدە بiلتەسiن بەتكە جاقىن ۇستاۋعا بولمايدى.

"وتشاشۋدىڭ بiلتەسiن سوزىلعان قول قاشىقتىعىندا جاعۋ كەرەك. ول 6-8 سەكۋند جانادى. وتشاشۋدان ۇشقان ۇشقىندارىن ٴوشiرۋ قيىن، سوندىقتان ەگەر ول قولعا تيسە - مiندەتتi تۇردە تەرى كۇيiپ قالادى. راكەتالار مەن وتشاشۋلاردى ادامدارعا قاراي اتۋعا بولمايدى. راكەتا - بۇل قاۋiپتiلiگi جوعارى پيروتەحنيكالىق بۇيىم. كەيدە قاردىڭ ۇستىنە ورناتىلعان راكەتا بiر جاعىنا اۋىپ كەتiپ، باعىتىن وزگەرتىپ، ادامدارعا قاراي ۇشۋى مۇمكىن. سوندىقتان راكەتا سياقتى پيروتەحنيكالىق ونiمدەردi قولدانعاندا، ولاردىڭ ىسكە قوساتىن تۇتiكتەرiنiڭ جەرگە نىق ورناتىلۋىن بايقاۋ قاجەت" - دەيدى ماماندار.

وتشاشۋلار مەن ساليۋتتەردi قاتتى جەل كەزiندە قولدانۋعا بولمايدى. بالالارعا پيروتەحنيكالىق زاتتارمەن ويناۋعا تىيىم سالۋ كەرەك. پيروتەحنيكالىق زاتتار - بۇل بالالاردىڭ ويىنشىعى ەمەس! پيروتەحنيكالىق زاتتاردى اياقتىڭ استىنا قۇلاتىپ الۋعا نەمەسە ادەيى تاستاۋعا مۇلدەم بولمايدى.

وتشاشۋدى (بەنگالدىق شامدار مەن شارتىلداقتاردان باسقا) قولدا ۇستاپ تۇرىپ جاعۋعا بولمايدى.

"جاعىلعان ساليۋتتەر مەن وتشاشۋلارعا ولاردىڭ قولدانۋ ادىسىندە كورسەتىلگەن قاشىقتىقتان جاقىنداۋعا بولمايدى. پيروتەحنيكالىق زاتتاردى قالتاعا سالىپ جۇرۋگە بولمايدى. وتشاشۋدىڭ ۇستىنە ەڭكەيۋگە بولمايدى. ٴاربiر پيروتەحنيكالىق بۇيىمدا ونىڭ قولدانۋ ٴادiسi تۋرالى نۇسقاۋلىق جازىلادى. سول نۇسقاۋلىقتى مۇقيات وقىپ شىعۋ ٴۇشiن بiر-ەكi مينۋت ۋاقىتىڭىزدى ٴبولىڭىز. بۇل سiزدi پيروتەحنيكالىق زاتتى قولدانعاندا قاتە ٴىس-قيمىلدان ساقتايدى" - دەيدى تجد قىزمەتكەرلەرى.

پيروتەحنيكالىق زاتتار اۋەلدەن ادامدارعا جاقسى كونىل-كۇي سىيلاۋعا ارنالعان. وتشاشۋلار، ساليۋتتەر جانە باسقا دا پيروتەحنيكالىقونiمدەر بۇرىننان مەرەكەلiك تاماشا اسەر الۋ ٴۇشiن قولدانىلادى.

"الايدا جاۋاپكەرشiلiكسiز ولاق قولداردا ەڭ قاراپايىم زiلسiز زاتتىڭ ٴوزi وتە قاۋiپتi بولۋى مۋمكىن. ەستە ساقتاڭىزدار! پيروتەحنيكالىق زاتتاردى قولدانعان كەزدە كەزدەيسوق باقىتسىز جاعدايلاردىڭ كوبi جاۋاپكەرشiلiكسiزدiكتiڭ سالدارىنان بولادى. وزدەرiڭiزدi، جاقىندارىڭىز بەن اينالاداعى ادامداردىڭ دەنساۋلىعى مەن ٴومىرىن ساقتاڭىزدار!" - دەيدى ماماندار.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي