BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

10 جەلتوقسانعا ارنالعان جۇلدىز-جورامال

بۇگىن جۇلدىزدار نە دەيدى؟

توقتى

توقتىلار ٴۇشiن وسى كۇن بiركەلكi وتەدi. سiز ٴوز توبىڭىزدان ٴبولiنiپ، ٴوزiڭiزدi كورسەتكiڭiز كەلەدi. قازiرگi كەز سiز ٴۇشiن ٴوزiڭiزدiڭ الىس تۋىسقاندارىڭىزبەن جۇزدەسiپ، كەزدەسۋگە باراتىن كەز. سiز كەز كەلگەن شارالارعا بەلسەنە قاتىساسىز. ٴوزiڭiزدiڭ جەكە ابىرويىڭىزدىڭ ٴوز پiكiرiڭiزدi بiلدiرۋگە دارمەنسiز ەكەنiنە كوزiڭiز جەتەدi.

تورپاق

بۇگىن تورپاقتار ٴوز مۇمكiندiكتەرiن كورسەتە المايدى. بiراق تا سiز وسى كۇندەرi ٴوزiڭiزدi مازالاپ جۇرگەن سۇراققا شەشiم تاباسىز. كۇن باستاعان جۇمىستارىڭىزدى بiتiرەسiز. وسى كەزدە سiزدiڭ ابىرويىڭىز جوعارىلايدى. ٴدال قازiرگi كەزدە سiز ٴوزiڭiزدiڭ جاقىن تۋىسقاندارىڭىزدىڭ كەڭەسiنە قۇلاق قويىڭىز، ولار سiزگە دۇرىس جول كورسەتەدi.

ەگىزدەر

بۇگىن ەگiزدەر دوستارىمەن جاقسى قارىم-قاتىناستا بولادى. ەگەر دە عالامتوردا كوپ وتىرساڭىز، ٴدال وزiڭiزدەي ويلايتىن ادامدارمەن تانىسىپ، تiلدەسەسiز. سiزدiڭ ورتاڭىز جاڭارىپ، ورتاڭىزعا جاڭادان قىزىقتى ادامدار قوسىلادى. ەگiزدەر شىعارماشىلىققا جاقىن ادامدار، ولار وزدەرiن تولىعىمەن كورسەتۋگە بەيiم. بۇگىن وتباسىن قۇرعان ەگiزدەر ٴۇشiن ٴساتتi وتەدi.

شايان

بۇگىن شايانداردىڭ ومىرىندە وزگەرiستەر بولادى. سونىمەن قاتار سiزدiڭ ومiرلiك ۇستانىمىڭىزدى وزگەرتەتiندەي وقيعالار بولۋى مۇمكiن جانە الدىڭىزعا جاڭا ومiرلiك ماقسات قوياسىز. دەگەنمەن ٴبارiن جاڭادان قۇرۋعا اسىقپاڭىز. ٴبارi ٴوز ورنىنا كەلۋi عاجاپ ەمەس. كۇن سiز ٴۇشiن ٴساتتi وتەدi، ەگەر دە سiز تاۋەكەلشiل بولساڭىز. سiز جاڭا دوس تاباسىز. ونىمەن اراداعى قاتىناسىڭىز بولاشاقتا ناعىز رومانعا اينالۋى ىقتيمال.

ارىستان

سiزدiڭ فيلوسوفياعا قىزىعۋشىلىعىڭىز بۇرىنعىدان دا ارتا تۇسەدi. ورىن الاتىن كەيبiر جاعدايلار سiزدiڭ مورالدىق جاعدايىڭىزدى دۇرىستاۋعا مۇمكiندiك بەرەدى. بۇگىن جۇبايىڭىزعا دەگەن iڭكارلiگiڭiز كۇشەيەدi. جۇلدىزدار وسى ۋاقىتتا ٴوز وتباسىڭىزبەن قىزىقتى، كورنەكتi جەرلەرگە بارۋعا كەڭەس بەرەدi.

بيكەش

بۇگىن بيكەشتەردiڭ تاۋەكەلگە باراتىن iستەرگە ارالاسپاعانى ٴجون. اڭگiمە تەك اقشا جونiندە ەمەس، بارلىق iسكە قاتىستى. كەز-كەلگەن iس سiزگە سوققى بولىپ تييۋi مۇمكiن. ديەتا ۇستاپ، قۋاتى كۇشتi تاعامداردى ازايتىپ، دەنەڭiزدi تازارتۋعا بولادى. سۇيگەن ادامىڭىزدان رومانتيكانى كۇتىڭىز.

تارازى

تارازىلار بۇگىن وزدەرiنiڭ جولداستارىنىڭ نەمەسە ارiپتەستەرiنiڭ تiرلiگiنە قاتتى قۋانۋى مۇمكiن. سiز ٴوزiڭiزدiڭ دوستارىڭىزدىڭ قاسىندا ەكەنiڭiزدi سەزiنبەي ٴجۇرسiز، بiراق وعان نازار اۋدارماڭىز. ماحاببات قىزىعىنا بولەنۋ ٴۇشiن قولايلى كەز. ەگەر دە سiز جاياۋ جۇرەتiن ادام بولساڭىز، وندا كوڭiلiڭiز ۇناتقان جانمەن اۆتوبۋستا نەمەسە مەيرامحانادا تانىساسىز.

سارىشايان

سارىشاياندارعا بۇگىنگى كۇن تiرلiككە تولى بولماق. بالكiم سiزدiڭ تۋىسقاندارىڭىزدىڭ بiرەۋiنە سiزدiڭ كومەگiڭiز قاجەت بولۋى مۇمكiن. ٴوز دەنساۋلىعىڭىزعا دا كوڭiل بولگەنiڭiز ٴجون. بۇل كۇن ەرلi-زايىپتى سارىشاياندارعا وتە قولايلى. سۇيiكتi جارىڭىزبەن بiرگە ٴجۇرiپ ٴۇيدiڭ بارلىق شارۋاسىن iستەيسiز. ەگەر دە اتا-اناڭىزبەن ارادا كيكiلجiڭ تۋسا، وسى كۇندى سول كiسiلەرگە ارناڭىز، تاتۋلاسۋعا ٴوزiڭiز بiرiنشi قادام جاساساڭىز، ولار سiزدi مiندەتتi تۇردە كەشiرەدi.

مەرگەن

بۇگىن وتباسى قۇرعان مەرگەندەر بiراز تولعانىستا بولادى. جۇيكەڭiزدi توزدىرماعانىڭىز ابزال، بiرەر كۇننەن كەيiن ٴبارi ٴوز ورنىنا كەلەدi. ماحاببات قاتىناسىندا ۇستامدى بولعانىڭىز ٴجون. كۇننىڭ ەكىنشى جارتىسى سiزدەر ٴۇشiن قولايلى بولماق، سiز جاڭا ادامدارمەن تانىساسىز، اڭگiمە-دۇكەن قۇراسىز. ەگەردە سiز ادامدارمەن جاقسى قارىم قاتىناستا بولساڭىز، ولار دا سiزگە وڭ كوزبەن قارايدى.

تاۋەشكى

بۇگىن تاۋەشكiلەر ٴۇشiن كەزدەسۋگە قولايسىز كەز. كۇننىڭ ورتاسىنا قاراي جاعداي جاقسى جاعىنا قاراي بiراز وزگەرەدi. سول سەبەپتى ٴوزىڭىزدى سابىرلى ۇستاڭىز. كەشكە دوستارىڭىزبەن كوڭىلدى كەش وتكىزۋدى جوسپارلاڭىز.

سۋقۇيعىش

كۇن بارىسىندا سۋقۇيعىشتاردىڭ قارىم-قاتىناسىندا وزگەرiستەر ورىن الۋى مۇمكiن. بالكiم سiز ٴوزiڭiز ارالاسىپ جۇرگەن ادامىڭىزبەن قاتىناسىڭىزدى ٴۇزiپ، جاڭا دوسىڭىزبەن جاڭا ٴومىر باستاۋىڭىز عاجاپ ەمەس. دەگەنمەن، ارادا ساناۋلى كۇندەر وتكەن سوڭ سiزگە جاڭا تانىسقان دوسىڭىزدىڭ اڭگiمەسi قىزىق ەمەس ەكەنiنە كوزiڭiزدi جەتكiزەسiز. شاشىڭىزدى بوياپ، كيiم ۇلگiڭiزدi وزگەرتەسiز.

بالىقتار

بۇل كۇن باسىندا قارجىلاي قيىندىقتار تۋادى. اقشاڭىزدى قولايلى جەردە ۇستاعانىڭىز ٴجون، ايتپەسە ۇرىلاردىڭ ۋىسىندا كەتiپ قالۋى مۇمكiن. قىمبات كيiمدەرگە اقشاڭىزدى جاراتپاڭىز. ارزىمايتىن دۇنيەلەرگە اقشانى ىسىراپ ەتپەڭiز. بiرەۋگە قارىزعا اقشا بەرۋدi دە ۋاقىتشا توقتاتا تۇرعانىڭىز دۇرىس. ٴوزiڭiز دە سۇراماعانىڭىز ابزال. ۋاقىتىڭىز بولسا، ماڭىزدى سۇراقتارعا باسقا كۇنi جاۋاپ بەرگەنiڭiز ٴجون.

anabol.kz


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي