پەتروپاۆلدا ەڭ ٴىرى ساۋدا ۇيلەرىنىڭ ٴبىرى ورتەندى - وقيعا|02 قازان 2018، 18:55
كۋرسى ۆاليۋت وبنوۆليايۋتسيا
استانا:

پەتروپاۆلدا ەڭ ٴىرى ساۋدا ۇيلەرىنىڭ ٴبىرى ورتەندى

فوتو: Автор

بۇگىن پەتروپاۆل قالاسىنداعى «سەمەينىي» گيپەرماركەتىندە ٴورت شىقتى. عيماراتتان 140 ادام سىرتقا شىعارىلدى. ونىڭ ٴ7-ى كىشكەنتاي بالا، دەپ حابارلايدى baq.kz ايماقتاعى ٴتىلشىسى.

«101» قىزمەتىنە ساعات س.مۇقانوۆ كوشەسىندەگى «سەمەينىي» ساۋدا ۇيىندە ٴورت بولىپ جاتقاندىعى جايىندا حابار تۇسكەن. توتەنشە جاعدايلار جونىندەگى دەپارتامەنت ماماندارى بىردەن وقيعا ورنىنا جەتكەن.

«ٴورت ەكىنشى قاباتتا شىققان. ونىڭ تۋىنداۋىنا ەلەكتر جىلتقىش قۇرالى سەبەپكەر بولعان. ابىروي بولعاندا ٴتىلسىز جاۋ جان-جاققا تاراماعان. ٴورت سوندىرۋشىلەر عيماراتتان 140 ادامدى سىرتقا شىعارىپ، قايعىلى جاعدايدىڭ الدىن الدى»، - دەيدى سقو توتەنشە جاعدايلار جونىندەگى دەپارتامەنتتىڭ ٴباسپاسوز حاتشىسى ەۆگەنيي جۋراۆلەۆ.

«سەمەينىي» - پەتروپاۆلداعى ەڭ ٴىرى ساۋدا ورىندارىنىڭ ٴبىرى. توتەنشە جاعدايدان جاپا شەككەندەر جوق.

«مەن ەكىنشى قاباتتا ساۋدا جاسايمىن. ٴورت دابىلى ويناعاندا شوشىپ كەتكەنىم راس. قانشاما تاۋارىمىز بار. ٴبارى ورتەنىپ كەتسە، شىعىنعا شاش ەتەكتەن باتار ەدىك. كەيبىرەۋلەر زاتتارىن شىعارۋعا اسىقتى. ٴورت دەر كەزىندە اۋىزدىقتالدى»، - دەيدى پەتروپاۆل قالاسىنىڭ تۇرعىنى سايدا توپىشەۆا.

توتەنشە جاعدايلار جونىندەگى دەپارتامەنىنىڭ ماماندارى وسىنداي جاعدايلار تۋىنداماۋ ٴۇشىن ٴورت قاۋىپسىزدىگىنىڭ ەرەجەلەرىن بۇزباۋعا شاقىرادى.

فوتولار: اۆتور


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي