اۋىلعا ارنالعان تۇرعىن ٴۇي باعدارلاماسىن ازiرلەپ جاتىرمىز – ۆيسە-مينيستر - نۇرلى جەر|24 مامىر 2018، 13:20
BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

اۋىلعا ارنالعان تۇرعىن ٴۇي باعدارلاماسىن ازiرلەپ جاتىرمىز – ۆيسە-مينيستر

اۋىلعا ارنالعان جاڭا تۇرعىن ٴۇي باعدارلاماسىن ازiرلەپ جاتىرمىز. قر ينۆەستيسيالار جانە دامۋ ۆيسە-مينيسترi قايىربەك وسكەنبايەۆ وسىلاي ايتتى، دەپ حابارالايدى baq.kz تiلشiسi.

بۇگiن ٴماجiلiس ۇيiندە «نۇرلى جەر» تۇرعىن ٴۇي قۇرىلىسى باعدارلاماسىن iسكە اسىرۋ بارىسى تۋرالى دوڭگەلەك ۇستەل ٴوتتi. جيىندا ٴماجiلiس دەپۋتاتى ٴۋاليحان قاينازاروۆ اۋىل تۇرعىندارىن باسپانامەن قامتۋ ماسەلەسiن كوتەردi.

«مۇمكiن «7-20-25» باعدارلاماسىنا وزگەرiستەر ەنگiزۋ كەرەك شىعار. بiز اۋىلدى جەرلەردi ارالاعاندا جەرگiلiكتi تۇرعىندار وسى ماسەلەنi كوتەردi. ولار «7-20-25» باعدارلاماسىنا ساي جاڭا ۇيلەر قالادا عانا بەرiلەدi، ال اۋىلدا تۇراتىندار نە iستەيمiز؟» دەيدi. مەنiڭ ويىمشا، ەندi ۇسىنىس رەتiندە ايتايىن، اۋىلدى جەرلەردە قانداي ٴۇي بولسىن، جەرگiلiكتi جەر ٴۇي بولسىن، سونى ساتىپ الۋعا مۇمكiندiك بەرۋ كەرەك. ٴۇي كiرپiشتەن نە ساماننان سالىنعان با، وعان بiز باسىمىزدى قاتىرماۋىمىز كەرەك. مۇمكiندiك بەر، السىن. ودان كەيiن كەلەشەكتە ول ٴۇيiن جاڭارتىپ الادى. باستىسى ونىڭ جەرi، كوممۋنيكاسياسى، ٴبارi بولادى. وسىنداي مۇمكiندiك بەرەتiن بولساق، اۋىلدان قالاعا ادام اعىمى ازايادى. ايتپەسە، بiز وسىنداي قارقىنمەن كەتە بەرسەك، قالالاردى تاعى بiر عاسىرداي سالۋىمىز كەرەك بولادى. سوندىقتان اۋىلدا تۇراتىن ازاماتتاردى سول جەردە قالدىرۋ كەرەك. قالاعا ۇلكەن جۇكتەمە تۇسiرمەۋ قاجەت»، - دەدi ٴۋاليحان قالنازاروۆ.

ال، قر ينۆەستيسيالار جانە دامۋ ۆيسە-مينيسترi قايىربەك وسكەنبايەۆ بۇل ۇسىنىستى قولدايتىنىن ايتتى.

«مەن وتكەن وتىرىستا ايتقانمىن، جالپى، بارلىق وتىرىستاردا «مەنiڭ اۋىل بويىنشا پوزيسيام ەرەكشە، بiز اۋىل بويىنشا جاڭا باعدارلامانى ازiرلەۋمiز كەرەك» دەپ ايتىپ ٴجۇرمiن. دەگەنمەن، مەن بۇل ماسەلەنi ۇكiمەتكە ٴالi تالقىلاۋعا شىعارعان جوقپىن. جەكە ٴوزiمنiڭ ەكi مەحانيزمiم بار. ولاردى وسى ايدا اياقتايمىز. ودان كەيiن بارىپ، كەلiسۋگە جiبەرەمiز. سەبەبi، بiز قازiر پايدالانىپ جۇرگەن «نۇرلى جەر»، «7-20-25» باعدارلامالارى اۋىلعا جارامايدى»، - دەدi قايىربەك وسكەنبايەۆ.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي