ٴتوقمادي iسi: 14 جىل بۇرىنعى تاتiشەۆتiڭ ٴولiمi سوتتا قايتا قارالىپ جاتىر - ايماق|17 اقپان 2018، 16:46
BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

ٴتوقمادي iسi: 14 جىل بۇرىنعى تاتiشەۆتiڭ ٴولiمi سوتتا قايتا قارالىپ جاتىر

تارازدا ەرجان تاتiشەۆتi ٴولتiردi دەپ ايىپتالىپ وتىرعان مۇراتحان ٴتوقمادي iسiنە قاتىستى سوت پروسەسi باستالدى. وسىلايشا، 14 جىل بۇرىنعى قىلمىس قايتا تەكسەرiلiپ جاتىر. ال، 11 جىل بۇرىن ٴتوقمادي ٴدال وسى قىلمىسى ٴۇشiن جازادان سىتىلىپ كەتكەن بولاتىن. كەشە جامبىل وبلىستىق سوتىندا توقماديدەن جاۋاپ الىنىپ، ول قاندى وقيعانىڭ قالاي بولعانىن بايانداپ بەردi. سونىمەن، بانكير ەرجان تاتiشەۆتiڭ ٴولiمi كiمگە كەرەك بولدى؟ ونىڭ ٴومiرi قانشاعا باعالاندى؟ وسى جانە وزگە دە سۇراقتارعا ايىپتالۋشى مەن كۋاگەرلەر جاۋاپ بەردi.

baq.kz تiلشiسiنiڭ مالiمەتiنشە، سوت پروسەسi باستالماس بۇرىن ٴتوقمادي مەن ونىڭ قورعاۋشىلارى وتىرىستى فوتو جانە ۆيدەوعا تۇسiرمەۋ تۋرالى ٴوتiنiش جاساعان. سول سەبەپتەن باق وكiلدەرiنە جەكە بولمە ٴبولiنiپ، تiلشiلەرگە ەكراننان كورiپ-تىڭداۋعا مۇمكiندiك بەرiلدi.

سوت پروسەسiنiڭ بiرiنشi كۇنi ايىپتالۋشى بيزنەسمەن مۇراتحان ٴتوقمادي مەن iسكە قاتىسى بار بiرنەشە كۋاگەردەن جاۋاپ الىندى. كەزiندە «قازسترويستەكلو» جشس باس ديرەكتورىنىڭ كەڭەسشiسi بولعان مۇراتحان ٴتوقمادي 2004 جىلى «بانك تۇران الەم» اق-تىڭ بۇرىنعى ٴتوراعاسى ەرجان تاتiشەۆتi ولتiرگەنiن مويىندادى.

«ٴيا، مەن كiنامدi مويىندايمىن. جاساعان iسiمە وكiنەمiن»، - دەدi ٴتوقمادي.

مۇراتحان ٴتوقمادي ٴوز ارەكەتتەرiنە ونىڭ وتباسىنا مۇحتار ٴابلازوۆ تاراپىنان جاسالعان قوقان-لوققى مەن اقشالاي سىياقى يتەرمەلەگەنiن ايتتى. ول جاقىندارىنىڭ ٴومiرi ٴۇشiن قورىققانىن جەتكiزدi.

«ول (ٴابلازوۆ-اۆت.) قوقان-لوققى كورسەتتi. مەن جانە مەنiڭ وتباسىم بۇل قىسىمنان قورىقتىق» - دەدi ٴتوقمادي.

بيزنەسمەن مۇحتار ابلازوۆتەن ەرجان تاتiشەۆتi ٴولتiرۋ ٴۇشiن 2 ترانشپەن 4 ملن دوللار كولەمiندە سىياقى العانىن دا جاسىرمادى. بۇل قارجى 2004 جانە 2005 جىلدارى اۋدارىلعان ەكەن.

«بارلىعى وقىس وقيعا سياقتى كورiنۋi تيiس بولعاندىقتان مۇحتار ٴابلازوۆ تاتiشەۆتi اڭشىلىق كەزiندە ٴولتiرۋدi تاپسىردى»، - دەيدi ٴتوقمادي.

ايىپتالۋشىنىڭ سوزiنە سەنسەك، كوزدەگەن ماقساتقا جەتۋ ٴۇشiن ولار قار جاۋىپ، قىستىڭ تۇسكەنiن كۇتكەن. سول ۋاقىت اڭشىلىق قىزا تۇسەتiن ۋاقىت ەكەنi بەلگiلi. ٴتوقماديدiڭ ايتۋىنشا، ول تاتiشەۆپەن وسى اڭشىلىقتى جەلەۋ ەتiپ تانىسىپ، ٴوز بيزنەسiن دامىتۋدى دا كوزدەگەن. ال، كەيiننەن ورتاق تانىستارى - مۇحتار ٴابلازوۆ توقماديگە تاتiشەۆتi ٴولتiرۋدi تاپسىرىپ، سول كەزدە قارىزعا باتقان بيزنەسمەنگە قوماقتى قارجى ۇسىنعان.

«18 جەلتوقسان كۇن تاتiشەۆ ماعان حابارلاسىپ، اڭعا شىعۋدى ۇسىندى. بiز جامبىل وبلىسى قورداي اۋدانى جاققا بارۋدى شەشتiك. ەرجان تاتiشەۆتiڭ ۇيiنە كەلگەندە ونىڭ جەكە وققاعارلارى - كوزليكين، احماتوللا مەن حاليندi كەزدەستiردiم. بارلىعىمىز بەس ادام بولىپ، ەكi كولiكپەن اڭعا شىقتىق»، - دەدi ٴتوقمادي.

ال، ٴتوقمادي جانە تاتiشەۆپەن بiر كولiكتە وتىرعان بانكيردiڭ وققاعارى سەرگەي كوزليكين وقيعانىڭ قالاي بولعانىن ەگجەي-تەگجەي بايانداپ بەردi. ونىڭ ايتۋىنشا، ولار 2004 جىلى 19 جەلتوقساندا تاڭەرتەڭ ەرتە اڭعا شىققان. land cruiser كولiگiندە ٴۇش ادام: ٴتوقمادي، تاتiشەۆ پەن كوزليكين وتىرسا، ەكiنشi كولiكتە ەكi كۇزەت قىزمەتكەرi بولعان.

«ۇشەۋiمiز land cruiser كولiگiمەن جۇردiك. ٴتوقمادي مەن تاتiشەۆ كولiكتiڭ iشiنەن دالادا جورتىپ جۇرگەن قاسقىرلارعا وق اتىپ وتىردى. جول ۇزاق ٴارi جامان بولعاندىقتان ورنىمىزدى اۋىستىرىپ وتىردىق. تاتiشەۆ ٴوزi رولگە وتىرعاندىقتان مۇراتحان توقماديگە ليۋكتەن وق اتسىن دەپ وعان قارۋدى بەردi. قارۋ كوزi تاتiشەۆكە قاراپ تۇرعان ەدi. ٴتوقماديدiڭ قارۋدى العانى بايقالدى. بالكiم، ول وسى ٴساتتi پايدالانعىسى كەلگەن بولار. 2-3 سەكۋندتا قارۋ داۋىسى ەستiلiپ، تاتiشەۆتiڭ كولiك رولiنە قۇلاپ قالعانىن كوردiم. مەن كولiكتi توقتاتۋعى تىرىستىم. ال، ٴتوقمادي بولسا سول كەزدە قارۋمەن وتىردى جانە ونىڭ سول جاقتا ەمەس، مەنiڭ ارت جاعىما قاراي جىلجىپ كەتكەنiن بايقادىم»، - دەدi سەرگەي كوزليكين.

كۋاگەر تاتiشەۆكە كومەكتەسۋگە تىرىسقانىن ايتتى. بiراق، تىم كەش بولىپ كەتكەن ەدi.

سەرگەي كوزليكين 2004-2005 جىلدارداعى تەرگەۋ بارىسىندا مۇراتحان ٴتوقمادي وعان تاتiشەۆتiڭ ٴولiمiن ٴوز موينىنا ال دەپ قىسىم جاساعانىن ايتتى. كەيiننەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرلەرiنiڭ دە قىسىم كورسەتكەنiن جاسىرمادى. دەگەنمەن، كوزليكين ٴوز سوزiنەن تايماي، «تاتiشەۆتi ولتiرگەن مەن ەمەس، مۇراتحان ٴتوقمادي» دەگەن. بiراق، 2007 جىلى بۇل قىلمىس «ابايسىزدا جاسالعان» دەپ سانالىپ، ٴتوقمادي اقتالىپ شىققان.

سونداي-اق، كەشە سوت پروسەسiندە بتا بانكi باسقارما ٴتوراعاسىنىڭ بiرiنشi ورىنباسارى، كەزiندە مۇحتار ٴابلازوۆتىڭ جاقىن دوسى بولعان جاقسىلىق جارىمبەتوۆتان جاۋاپ الىندى. ونىڭ دا ايتۋىنشا، تاپسىرىستى بەرگەن - مۇحتار ٴابلازوۆ.

اتاپ وتسەك، مۇراتحان ٴتوقمادي 1997 جىلعى رەداكسياداعى قر قك 96 باپتىڭ 2-شi تارماعىنىڭ «ج»، «ز» پۋنكتەرi (الدىن الا كەلiسiپ، توپپەن قاساقانا ادام ٴولتiرۋ) بويىنشا ايىپتالىپ وتىر. iستi جامبىل وبلىسى بويىنشا قىلمىستىق iستەر جونiندەگi مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوت سۋدياسى ازامات تiلەپوۆ قاراپ جاتىر. سوت پروسەسi دۇيسەنبi، 19 اقپان كۇنi جالعاسادى. پروسەستە iسكە قاتىسى بار كۋاگەرلەردەن ٴارi قاراي جاۋاپ الىنادى.

ەسكە سالا كەتسەك، 2017 جىلعى 12 ماۋسىمدا الماتىداعى ارنايى وپەراسيا بارىسىندا «قازسترويستەكلو» جشس باس ديرەكتورىنىڭ كەڭەسشiسi مۇراتحان ٴتوقمادي ۇستالدى. بيزنەسمەن «iرi كولەمدەگi مۇلiككە يە بولۋ ماقساتىندا بوپسالاۋ» بابى بويىنشا قىلمىس جاسادى دەگەن كۇدiكپەن قۇرىقتالدى. وسىلايشا، سوت مۇراتحان ٴتوقماديدi ٴۇش جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.

بۇدان كەيiن 2017 جىلعى قازاندا كتك تەلەارناسىندا دەرەكتi فيلم كورسەتiلiپ، وندا ٴتوقمادي «بانك تۇران الەم» اق-تىڭ بۇرىنعى ٴتوراعاسى ەرجان تاتiشەۆتi ولتiرگەنiن مويىندادى. ول تاتiشەۆتi ولتiرۋگە مۇحتار ٴابلازوۆ تاپسىرىس بەرگەنiن ايتتى. وسىلايشا، ٴابلازوۆ ەرجان تاتiشەۆتiڭ ولiمiنەن كەيiن بتا بانكiن باسقارعان.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي