استانادا 500 دومبىراشى قۇرمانعازىنىڭ كۇيىن قاتار وتىرىپ ورىندايدى - قحا|01 مامىر 2018، 12:55
كۋرسى ۆاليۋت وبنوۆليايۋتسيا
استانا:

استانادا 500 دومبىراشى قۇرمانعازىنىڭ كۇيىن قاتار وتىرىپ ورىندايدى

فوتو: nur.kz

1 مامىر – قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنى 500 دومبىراشىدان قۇرالعان وركەستر «بايتەرەك» مونۋمەنتىنىڭ الدىنداعى الاڭدا قۇرمانعازىنىڭ ايگىلى «سارىارقا» كۇيىن ورىندايدى. فلەشموب قازاق حالقىنىڭ مادەنيەتى مەن مۋزىكاسىن دامىتۋ، پاتريوتتىققا تاربيەلەۋ ماقساتىندا استانا قالاسىنىڭ مادەنيەت جانە سپورت باسقارماسىمەن ۇيىمداستىرىلادى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

ەلوردانىڭ 20 جىلدىعىنا ورايلاستىرىلعان « ۇلى دالا ٴۇنى» اتتى اۋقىمدى شاراعا مۋزىكانت رەتىندە دە، كورەرمەن رەتىندە دە قاتىسۋعا بولادى. اشىق اسپان استىندا وتەتىن مەرەكەلىك فلەشموب كەزىندە قازاق ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپابىنىڭ كەرەمەت ٴۇنى جينالعان قاۋىمنىڭ جۇرەگىن تەربەپ، راقاتقا بولەيدى.

فلەشموبقا قاتىسۋ ٴۇشىن dombyra-flashmob.kz سايتىندا تىركەۋدەن ٴوتىپ، بايلانىس تەلەفونىن قالدىرۋ كەرەك. ايتا كەتەيىك، سونداي-اق سايتتا شارانىڭ وتكىزىلۋىنە نەشە كۇن قالعانى كورسەتىلىپ وتىرادى. شارا 1 مامىردا ساعات 15:00-دە وتەدى.

سونىمەن قاتار فلەشموبقا بەلگىلى ايتىسكەر اقىندار دا قاتىسادى. جانداربەك بۋلگاكوۆ پەن سارا توقتامىس قوناقتاردى ٴوز شەبەرلىكتەرىمەن ٴتانتى ەتپەك. بۇدان باسقا، «nomad» ينسترۋمەنتالدى جوباسى ٴوزىنىڭ تانىمال كومپوزيسيالارىن ورىندايدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

سسىلكي پو تەمە:
30 جەلتوقسان 2018, 18:34
500 مىڭ تەڭگە ايلىق تىلەيمىن!
كوممەنتاريي