تەلەكوپىر. اقتوبەلىكتەر گاز وڭدەۋ كەشەنىن ىسكە قوستى - يندۋستريالاندىرۋ|11 جەلتوقسان 2018، 22:37
BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

تەلەكوپىر. اقتوبەلىكتەر گاز وڭدەۋ كەشەنىن ىسكە قوستى

اقتوبە، baq.kz. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىگى قارساڭىندا اقتوبە وبلىسىنىڭ بايعانين اۋدانىنداعى «قوجاساي» كەن ورنىندا زاماناۋي گاز وڭدەۋ كەشەنى پايدالانۋعا بەرىلدى. يندۋستريالاندىرۋ كۇنىنە ارنالعان ٴداستۇرلى تەلەكوپىر كەزىندە مەملەكەت باسشىسى تىكەلەي ەفير ارقىلى ٴىرى زاۋىتتىڭ جۇمىسىن باستاۋىنا رۇقسات بەردى.

«بۇل ٴوڭىر تۇرعىندارى ٴۇشىن وتە قۋانىشتى جاڭالىق. قازاقستان مۇناي مەن گاز وندىرەتىن ەلدەردىڭ ٴبىرى بولىپ تابىلادى، سوندىقتان تۇرعىنداردى گازبەن قامتاماسىز ەتۋ – بىزدەر ٴۇشىن ماڭىزدى مىندەت. ٴقازىر ٴبىز «سارىارقا» گاز قۇبىرىن سالايىن دەپ جاتىرمىز جانە وسىنىڭ ٴبارى حالىقتىڭ ٴال-اۋقاتىن كوتەرۋ ٴۇشىن جاسالۋدا. مەن سىزدەردى قۋانىشتى جاڭالىقپەن، ٴوندىرىستىڭ ىسكە قوسىلۋىمەن قۇتتىقتايمىن. ٴسات ساپار!" – دەدى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ.

«gas processing company» جشس كاسىپورنى سالعان ىلەسپە مۇناي گازىن كادەگە جاراتاتىن زاماناۋي زاۋىتتىڭ جاڭا قوندىرعىسى جىلىنا 226 تەكشە مەتر تاۋارلى گاز، 37 توننا پروپان-بۋتان قوسپاسىن، 5،4 مىڭ توننا گاز كوندەنساتىن، 10،5 مىڭ توننا تۇيىرشىكتەلگەن كۇكىرت شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

«بۇگىن ەلدەگى گاز سالاسىنىڭ ٴىرى يندۋستريالدى جوبالارىنىڭ ٴبىرى پايدالانۋعا بەرىلدى. زاۋىت زاماناۋي تالاپتارعا ساي ەڭ جاڭا تەحنولوگيالارمەن جابدىقتالعان. ونىڭ ەلدەگى رەسۋرستىق بازانى تولتىرۋداعى ماڭىزى زور. «قازترانسگاز» اق ۇلتتىق وپەراتورى گازدى ىشكى جانە سىرتقى نارىققا تاسىمالداۋ ٴۇشىن بارلىق قاجەتتى ينفراقۇرىلىمدى سالعان»،-دەدى «gas processing company» جشس جوباسىنىڭ باسشىسى بولات ساقتاعانوۆ جۋرناليستەرگە.

گازدى كەشەندى دايىنداۋ قوندىرعىسى شيكىزات بازاسىن ۇتىمدى پايدالانۋعا، ىلەسپە مۇناي گازىن قايتا وڭدەۋدى ارتتىرۋعا جانە زياندى زاتتاردىڭ اتموسفەراعا شىعۋىن ەداۋىر ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

«جاڭا كاسىپورىننىڭ ٴوڭىر ەكونوميكاسىن جاقسارتۋدا ٴمانى زور. بۇل قازاقستاندا جەكە ينۆەستيسيا ەسەبىنە سالىنعان جالعىز گاز وڭدەۋ زاۋىتى. ونىڭ قۇرىلىسى كەزىندە 1500 جۇمىس ورنى قۇرىلدى، سونىڭ 250-دەن استامى - تۇراقتى. ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل ەكسپورتقا باعدارلانعان كاسىپورىن – ٴونىمنىڭ 70 پايىزى سىرتقى نارىققا جەتكىزىلەتىن بولادى»،- دەپ اتاپ ٴوتتى بەردىبەك ساپاربايەۆ.

جاڭا كاسىپورىن جەتى جىلدىڭ ىشىندە وڭىرلىك جانە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتى 10 ملرد تەڭگەدەن استام سالىق تۇسىمدەرىمەن تولتىرادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي