كەنەسارىنىڭ قىلىشى مەن قاجىمۇقاننىڭ جادىگەرلەرى ەكسپو قوناقتارىنىڭ نازارىنا ۇسىنىلادى - جادىگەر|29 تامىز 2017، 20:28
BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

كەنەسارىنىڭ قىلىشى مەن قاجىمۇقاننىڭ جادىگەرلەرى ەكسپو قوناقتارىنىڭ نازارىنا ۇسىنىلادى

وقو مۋزەيى كەنەسارى حاننىڭ قىلىشى مەن قاجىمۇقاننىڭ جادىگەرلەرىن حالىقارالىق كورمە قوناقتارىنا ۇسىنادى. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاسيالار قىزمەتىندە وتكەن ٴباسپاسوز كونفەرەنسياسىندا وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى ۇلاسبەك سادىبەكوۆ ٴمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

ونىڭ ايتۋىنشا، وڭتۇستىك وڭىرىندە 800-گە جۋىق كيەلى كەشەندەر ورنالاسقان. ٴوڭىردىڭ اۋليەلى، تاريحي جەرلەرگە باي ەكەندىگىن تانىستىرۋ ماقساتىندا ەلوردا تورىندەگى ايتۋلى شارادا وڭتۇستىكتىڭ كيەلى جەرلەرىنە قاتىستى تۇسىرىلگەن فوتوت ۋىندىلاردان ارنايى كورمە ۇيىمداستىرىلماق. وندا ٴوڭىردىڭ تاريحي، كيەلى جەرلەرىنەن دە مول ماعلۇماتتار بەرىلەدى.

«ەجەلگى تاريحىمىزدى، ٴسالت-داستۇرىمىزدى دارىپتەۋ ماقساتىندا ق.ا.ياساۋي اتىنداعى حالىقارالىق قازاق-تۇرىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستۋدەنتتەرى سالعان « ۇلى دالا تاريحى» سۋرەت گالەرەياسىن جۇرت نازارىنا ۇسىنامىز. قازاق كۇرەسىنىڭ دارابوزى اتانعان قاجىمۇقان بابامىزدىڭ ومىرىنە، پالۋاندىعى مەن پاتريوتتىعىنا كۋا بولار فوتوسۋرەتتەر، الەمدىك سايىستاردان جەڭىپ العان وردەن-مەدالدارى جانە 74 جاسىندا ۇلى اقىنىمىز اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويىنا كيىپ بارعان كيىمدەرى، جاتتىعۋ كەزىندە پايدالانعان كىر تاستارىن ەلوردا جۇرتشىلىعى تاماشالاي الادى»، - دەيدى ۇلاسبەك سادىبەكوۆ.

سونىمەن قاتار، قازاقتىڭ سوڭعى حانى كەنەسارى قاسىم ۇلىنىڭ قىلىشى دا حالىقارالىق كورمە قوناقتارىنا ۇسىنىلاتىن بولادى. تەمىر قىلىشتىڭ سابى سۇيەكتەن جانە قىنابى بىلعارىدان جاسالعان. ونىڭ ۇزىندىعى 70 سم، سابى 15 سم، ٴجۇزىنىڭ ەنى 3-4 سم قۇرايدى.

ٴباسپاسوز كونفەرەنسياسىندا ٴمالىم بولعانداي 2 قىركۇيەك كۇنى «قازانات» يپپودرومىندا اۋدارىسپاق، قىز قۋۋ، جامبى اتۋ، تەڭگە ٴىلۋ، قۇسبەگىلىك جانە ات ۇستىندە ونەرى كورسەتىلسە، 3 قىركۇيەك كۇنى «ەتنواۋىلدا» قازاق كۇرەسى، اسىق اتۋ، توعىزقۇمالاق جانە كورەرمەندەر اراسىندا «قوشقار كوتەرۋ» سايىسى ۇيىمداستىرىلادى. اتالعان ٴىس-شاراعا وبلىستان شىققان بەلگىلى سپورتشىلار مۇحتارحان دىلدابەكوۆ، ٴاليا يۋسۋپوۆا، مىرزاعالي ايتجانوۆ، جازيرا جاپپارقۇلمەن قاتار، 200-گە تارتا سپورتشىلار قاتىسادى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي