«expo-women» ٴتورايىمى: ۇلتتىق قولونەردi برەندكە اينالدىرامىز - اشىق اڭگىمە|09 جەلتوقسان 2017، 16:35
كۋرسى ۆاليۋت وبنوۆليايۋتسيا
استانا:

«expo-women» ٴتورايىمى: ۇلتتىق قولونەردi برەندكە اينالدىرامىز ەكسكليۋزيۆ

استانادا «expo-women» حالىقارالىق ۇيىمى مەن «kazbrands» قوعامدىق قورى قولونەر شەبەرلەرi بۇيىمدارىن برەندتەۋ باعدارلاماسىنىڭ تۇساۋىن كەستi. وسىلايشا، قوس ۇيىم وتاندىق شەبەرلەر مەن ولاردىڭ ونiمدەرiن برەندكە اينالدىرىپ، ەلiمiزدiڭ ۇلتتىق ونەرiن الەمگە پاش ەتپەك. ماسەلەن، قولونەر تۋىندىلارى شەتەلدە وتەتiن expo كورمەسi مەن باسقا دا حالىقارالىق الاڭداردا كورسەتiلمەك، دەپ حابارلايدى baq.kz تiلشiسi.

«expo-women» حالىقارالىق ۇيىمىنىڭ باسقارما ٴتورايىمى سالتانات راقىمبەكوۆانىڭ ايتۋىنشا، ٴوزi جەتەكشiلiك ەتiپ وتىرعان ۇيىمىنىڭ ماقساتى - قازاقستانداعى ۇزدiك جوبالاردى، ۇزدiك جەتiستiكتەردi بولاشاقتا expo الاڭدارىندا كورسەتۋ.

«مىسالى، بiز expo-2017 كورمەسi وتەر الدىندا « ۇلى دالا جارمەڭكەسiن» وتكiزiپ، ۇزدiك قولونەر شەبەرلەرiنiڭ اتىن شىعارعان ەدiك. ەندiگi كەزەكتە قولونەرمەن اينالىسىپ جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارىنىڭ اتىن دۇنيەجۇزiنە تانىتۋدى كوزدەپ وتىرمىز. مiنە، جاقىندا بەيجiڭدە expo كورمەسi وتەيiن دەپ جاتىر، ال 2020 جىلى دۋبايدا وتەتiنi بارشاعا ٴمالiم. سوعان جاقسىلاپ دايىندالۋ ٴۇشiن وسىنداي ۇلكەن iستi باستاعالى وتىرمىز. ياعني، 2018 جىلدىڭ 3-4 ناۋرىزىندا تاعى دا « ۇلى دالا جارمەڭكەسiن» وتكiزەمiز. سول جارمەڭكەگە قاتىساتىن شەبەرلەردi ونiمدەرiن برەندتەۋگە شاقىرامىز. وسى ورايدا، بiز «kazbrands» قورىمەن بiرلەسە وتىرىپ، قازاقستاندىق قولونەرشiلەردi برەندكە اينالدىرعىمىز كەلەدi. ەلباسىمىز 2017 جىلعى جولداۋىندا قازاقستاننان ٴتۇرلi سالادا برەندتەر شىعۋى كەرەك دەپ ايتقان بولاتىن. ەندi وسى قولونەر سالاسىنان دا برەندتەر شىعارساق، ول ٴوزiمiزدiڭ قوسقان زور ۇلەسiمiز بولار ەدi. برەندتەلگەن زاتتاردى ٴارi قاراي expo-عا شىعارۋ بiزگە دە جاقسى»، - دەدi سالتانات راقىمبەكوۆا تiلشiگە بەرگەن سۇقباتىندا.

سالتاناتتى شارا «hazifa» برەندiنiڭ نەگiزiن قالاۋشى قازيپا مۇحانبەتقاليدiڭ شەبەرحاناسىندا ٴوتتi. العاش رەت ۇيىمداستىرىلعان iس-شارادا ەلiمiزدiڭ تانىمال قولونەرشiلەرi ٴوز ونiمدەرiن كورسەتتi. مىسالى، التىن جانە اسىل تاستارمەن جۇمىس iستەيتiن زەرگەر iلياس سۇلەيمەنوۆ، كۇمiستەن بۇيىم جاسايتىن زەرگەر بەرiك ٴالiباي، ۇيگە قاجەتتi ۇلتتىق ناقىشتاعى تەكستيل ونiمدەرiن تiگەتiن قازيپا مۇحانبەتقالي مەن باسقا دا تانىمال شەبەرلەر قاتىستى.

«ەلiمiزدە قولونەرشiلەر وتە كوپ. ولار ٴوز بەتiنشە جۇمىس iستەپ جاتىر. بiز وسىنداي شارالار ارقىلى جۇمىسىمىزدى بiر iزگە سالۋدى كوزدەپ وتىرمىز. وسىلايشا، ۇزدiك شەبەرلەردi انىقتاپ، العا جىلجىتىپ، ولاردىڭ ونiمدەرiن برەندكە اينالدىرامىز»، - دەدi قازيپا مۇحانبەتقالي.

ال، «kazbrands» قوعامدىق قورىنىڭ پرەزيدەنتi جاننا قايكەنوۆا ەلوردادا باستالعان ماڭىزدى شارا الداعى ۋاقىتتا وڭiرلەردە دە وتكiزiلەتiنiن ايتتى.

«بiزدiڭ قورىمىزدىڭ ماقساتى - قازاقستان برەندتەرiنiڭ دامۋىنا ۇلەس قوسۋ. وكiنiشكە وراي، ەلiمiزدە تانىمال ساۋدا ماركالارىن برەندكە اينالدىرا الاتىن مەنەدجەرلەر تىم از، ال برەندمەيكەرلەر مۇلدە جوق. وسى سەبەپتەن برەندينگ پروسەستi دامىتىپ، برەندمەيكەر مامانداردى دايىنداۋدى كوزدەپ وتىرمىز... ەلiمiزدە «التىن ساپا» مەن «قازاقستاننىڭ ۇزدiك تاۋارى» دەگەن سىيلىقتار بار، بۇل ارينە تاماشا. دەگەنمەن، ەلiمiز ٴوزiنiڭ بiرەگەي مادەنيەتiمەن، تاريحىمەن ەرەكشە. سوندىقتان، بiزدiڭ قور قولونەر شەبەرلەرi ٴۇشiن دە اتالىم بەلگiلەۋ كەرەك دەپ ەسەپتەيدi. سەبەبi، وسى ونەر ادامدارى ەلiمiزدiڭ مادەنيەتi مەن تاريحىن پاش ەتiپ ٴجۇر. نەگiزiندە، قازاقستاندا قولونەر سالاسىندا برەند كوپ. بiراق، رەسمي تۇردە برەندتەۋ پروسەسi جوق. ال، بiزدiڭ ماقساتىمىز - حالقىمىزدىڭ تالانتى مەن مادەني قۇندىلىعىن پاش ەتە الاتىن بiرەگەي ونiمدەر تابۋ. ولارعا قويىلاتىن تالاپتار مەن تاڭبا بەكiتۋ جاعىن دا قاراستىرىپ جاتىرمىز. دەگەنمەن، شەتەلدiك تاجiريبەگە سۇيەنسەك، برەند زاڭ اياسىندا بەكiتiلمەيدi، ول قۇقىقتىق نورمالارعا باعىنبايدى. برەند - بۇل قوعامنىڭ كوڭiلiنەن شىققان ٴونiم. ەلiمiزدە سونداي برەند ونiمدەر كوبەيۋi كەرەك. وسى ماقساتقا جەتۋ ٴۇشiن ۇلكەن جۇمىس باستاپ وتىرمىز»، - دەپ تۇيiندەدi جاننا قايكەنوۆا.

فوتو: اۆتوردىكى


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

سسىلكي پو تەمە:
كوممەنتاريي