تۇرىكمەنستاندا يمپورت تاۋار 80 پايىز قىمباتتادى - الەم|22 اقپان 2018، 21:40
كۋرسى ۆاليۋت وبنوۆليايۋتسيا
استانا:

تۇرىكمەنستاندا يمپورت تاۋار 80 پايىز قىمباتتادى

اشحابادتىڭ ساۋدا ورىندارى مەن بازارلارىندا ازىق-تۇلىك باعاسى تاعى قىمباتتادى. ازاتتىقتىڭ تۇرىكمەنستانداعى ٴتىلشىسىنىڭ سوزدەرىنە قاراعاندا، سوڭعى ون كۇندە سىرتتان كەلەتىن ٴوندىرىس تاۋارلارىنىڭ باعاسى 80 پايىزعا وسكەن، دەپ حابارلايدى ۆaq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

«ەڭ ٴبىرىنشى كىر جۋعىش زاتتار قىمباتتادى. 500 گرامم كىر جۋاتىن ۇنتاق سابىننىڭ باعاسى 7 مانات (شامامەن 650 تەڭگە) بولعان، ال ٴقازىر 17 مانات تۇرادى. پارفيۋمەريا ونىمدەرىنىڭ قۇنى 250-300 ماناتتان 350-400 ماناتقا دەيىن ٴوستى»، - دەدى ازاتتىقتىڭ اشحابادتاعى ٴتىلشىسى امانمىرات بۋگايەۆ.

سونىمەن بىرگە نان ونىمدەرى دە قىمباتتاعان. «سەليم»، «تومۋس»، «ساگلىك» فيرماسى وندىرەتىن نان ونىمدەرىنىڭ 300 گراممى 1 ماناتتان 4.5 ماناتقا ٴبىر-اق كوتەرىلگەن.

وسىعان دەيىن تۇرىكمەنستاندا ۇن، ٴسۇت جانە ەت ونىمدەرى باعاسى ٴوسىپ، ساۋدا ورىندارىندا تاپشىلىق بايقالاتىنى حابارلانعان.

سوڭعى 2 جىلدا بەنزين باعاسى دا 50 پايىزعا قىمباتتادى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي