ٴاليحان بوكەيحان قامالعان ايگىلى بۋتىركا تۇرمەسى جابىلادى - الەم|18 جەلتوقسان 2018، 11:47
كۋرسى ۆاليۋت وبنوۆليايۋتسيا
استانا:

ٴاليحان بوكەيحان قامالعان ايگىلى بۋتىركا تۇرمەسى جابىلادى

استانا، baq.kz. تۇرمەنىڭ جابىلاتىنى تۋرالى رەسەي جازا اتقارۋ بويىنشا فەدەرالدىق قىزمەتى ٴتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ۆالەريي ماكسيمەنكو مالىمدەدى.

ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، قالا باسشىلىعىنان بۋتىركانىڭ ورنىنا ماسكەۋدىڭ جانىنان 2000 ورىندىق جاڭا تۇرمە سالىپ بەرۋدى سۇراعان. جاڭادان سالىناتىن اباقتى ەۋروپالىق ستاندارتقا ساي، ٴبىر ادامعا 7 شارشى مەتردەن ەسەپتەلەدى.

بۋتىركا - ماسكەۋدىڭ ەڭ ٴىرى جانە ەڭ كونە تۇرمەلەرىنىڭ ٴبىرى. ول 1771 جىلى قۇرىلىپ، سودان بەرى بىرنەشە رەت كۇردەلى جوندەۋدەن وتكەن. كەزىندە بۇل تۇرمەدە كوپتەگەن قازاق زيالىلارى وتىرعان.

باسقاسىن ايتپاعاندا الاشوردانىڭ نەگىزىن قالاعان ٴاليحان بوكەيحان بۋتىركا تۇرمەسىندە ازاپ شەككەن.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي