رۋحاني جاڭعىرۋ ابايدان باستاۋ الادى - اقىندار|23 تامىز 2017، 18:02
BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

رۋحاني جاڭعىرۋ ابايدان باستاۋ الادى

فوتو: Абзал Қалиев

بۇل تۋرالى بۇگىن استانا قالاسىنداعى اباي ەسكەرتكىشىنىڭ الدىندا اقىننىڭ تۋعان كۇنىنە ارنالعان «اباي الەمى جانە رۋحاني جاڭعىرۋ» اتتى ادەبي-سازدى شارا كەزىندە ايتىلدى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگىنىڭ ٴتىلشىسى.

شاراعا جينالعان استانا قالاسى اكىمدىگى مەن مينيسترلىك وكىلدەرى جانە زيالى قاۋىم اقىننىڭ ەسكەرتكىشىنە گۇل شوقتارىن قويدى. اقىن امانجول ٴالتاي ارناۋ ولەڭ ايتىپ، «سەرپەر» دومبىراشىلار توبى ابايدىڭ كۇيىن ورىندادى. ەرلان رىسقالي قاتارلى ٴداستۇرلى انشىلەر مەن وپەرا انشىلەرى ابايدىڭ ٴانىن اشىق اسپان استىندا شىرقادى.

شارانى ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ پىكىرىنشە، «رۋحاني جاڭعىرۋ» ابايدان باستاۋ الادى. سوندىقتان ابايتانۋ جۇمىسى بويىنشا قىرۋار جۇمىستار جالعاستى ىستەلۋى ٴتيىس.

«رۋحاني جاڭعىرۋدىڭ نەگىزى ابايدان باستاۋ الادى. سوندىقتان بۇگىن ابايدىڭ رۋحاني مەكتەبىن ناسيحاتتاۋعا باعىتتالعان ٴىس-شارا بارىسىندا اقىننىڭ اندەرى مەن كۇيلەرى ورىندالىپ، ولەڭدەرى مەن قارا سوزدەرى وقىلىپ جاتىر. استانالىقتاردىڭ نازارىنا كىتاپ كورمەسىن دە ۇيىمداستىردىق. «رۋحاني جاڭعىرۋ» باعدارلاماسى اياسىندا ٴبىز تۇلعاتانۋ باعىتىن تاڭداپ الدىق. ارينە، ونىڭ باسىندا قازاقتىڭ ۇلى اقىنى اباي قۇنانبايەۆ تۇر. رۋحاني جاڭعىرۋ دەگەن - ٴتىل، رۋحاني جاڭعىرۋ دەگەن – اباي، رۋحاني جاڭعىرۋ دەگەن – الاش. سوندىقتان ٴبىز وسى باعىتتاردى ناسيحاتتاپ حالىقتىڭ، اسىرەسە، جاستاردىڭ ساناسىنا ٴسىڭىرۋ ، جۇرەگىنە جەتكىزۋ ماقساتىندا كەشەندى جۇمىستار ىستەپ جاتىرمىز»، - دەيدى استانا قالاسى تىلدەردى دامىتۋ باسقارماسىنىڭ باس مامانى ەرجان ەڭسەبايەۆ.

جازۋشى الدان سمايىل ۇلى اقىن شىعارمالارى ٴوز دەڭگەيىندە زەرتتەلمەي جاتقاندىعىن ايتىپ، اباي مۇراسىنىڭ قازاق قوعامى ٴۇشىن قاشان دا ماڭىزدى ەكەنىنە توقتالدى.

«ابايدى مەكتەپتەن باستاپ وقىتادى، ٴبىراق وسىنىڭ بارلىعى جەتكىلىكتى ەمەس. ۇرپاقتان ۇرپاق الىستاعان سايىن ابايدى ٴتۇسىنۋ قيىندايدى. ويتكەنى اباي تازا قازاق ۇعىمىندا، تازا قازاق تىلىندە جازعان ادام. تولعاۋى توقسان تەڭەۋلەرىن، ٴاربىر ولەڭ جولدارىنىڭ استارىنداعى قوسىمشا ۇعىمداردى ٴتۇسىنۋ ٴۇشىن ابايعا ۇلكەن دايىندىقپەن كەلۋ كەرەك. ٴاربىر وقۋشى، ٴار جاس ونداي دايىندىقپەن كەلە المايدى عوي. ابايتانۋ دەگەن وسىدان 15 جىل بۇرىن كىتاپ شىققان. سوندا عالىمدار ابايدىڭ تاعىلىمىن قاراپايىم تىلمەن تۇسىندىرۋگە تىرىستى. مىسالى، ورىستىڭ ۇلى اقىنى پۋشكين تۋرالى جازىلعان تۇسىنىكتەمەلەر، ٴاربىر ولەڭ جولدارىن تانىتقان پايىمدار سول پۋشكيننىڭ تومدارىنان الدەقايدا كوپ. مىسالى، «ٴبىرىڭدى قازاق ٴبىرىڭ دوس، كورمەسەڭ ٴىستىڭ ٴبارى بوس» دەگەن ەكى جولعا 200 جول تۇسىنىك جازۋعا بولادى. «ادامزاتتىڭ ٴبارىن ٴسۇي باۋىرىم دەپ» دەگەن ويدى پۋشكيننەن دە وقىعان جوقپىن، لەرمونتوۆتان دا تاپقان جوقپىن، گەينەدەن دە، گەتەدەن دە كورگەنىم جوق. سوندا اناۋ قاراۋىلتوبەدە جاتقان اباي ادامزاتتى ٴسۇي دەپ ۇران تاستادى. ابايدى وقىتۋدىڭ مەتوديكاسى بولەك بولۋى كەرەك. بۇكىل ۇلتتىڭ تاعدىرى دا، كەلبەتى دە، بولاشاعى دا سونىڭ ىشىندە. سوندىقتان ٴبىز ابايدى ٴتۇسىندىرۋدى قولعا الۋىمىز كەرەك»، - دەيدى شاراعا كەلگەن، قر پارلامەنت ٴماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، مەملەكەت قايراتكەرى الدان سمايىل.

فوتو: ابزال قاليەۆ


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي