ەلiمiزدە قىلمىستىق پروسەسس قىسقارتىلماق – باس پروكۋراتۋرا - 100 ناقتى قادام|24 تامىز 2017، 16:48
BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

ەلiمiزدە قىلمىستىق پروسەسس قىسقارتىلماق – باس پروكۋراتۋرا

ەلiمiزدە قىلمىستىق پروسەسس بارىسىنداعى تەرگەۋ امالدارى قىسقارتىلماق. ويتكەنi، قازاقستاندا ول تىم ۇزاق ٴارi شىعىنى دا كوپ. بۇل تۋرالى وكق بريفينگi بارىسىندا قر باس پروكۋرورىنىڭ ورىنباسارى مارات احمەتجانوۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى baq.kz تiلشiسi.

بۇگiن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى، سوت جانە باسقا مەملەكەتتiك ورگان وكiلدەرi قۇقىق قورعاۋ قىزمەتiن جەتiلدiرۋ جانە قىلمىستىق پروسەستi رەفورمالاۋدىڭ نەگiزگi جولدارىن تالقىلادى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن رەفورما جۇرگiزۋدiڭ جولدارىن ناقتىلاۋ ٴۇشiن ۆەدومستۆوارالىق جۇمىس توبى قۇرىلعان بولاتىن. ونىڭ قۇرامىنا جوعارعى سوتتىڭ، ادiلەت مينيسترلiگiنiڭ، قۇقىق قورعاۋ جانە ارنايى ورگانداردىڭ بiرiنشi باسشىلارى كiردi.

«بiز تەرگەۋ پروسەدۋرالارىن جەڭiلدەتۋدi قاراستىرىپ وتىرمىز. وكiنiشكە قاراي، بۇگiنگi تاڭدا بiزدە قىلمىستىق پروسەسس تىم ۇزاق، شىعىنى كوپ ٴارi قاعازباستىلىق باسىم. قىلمىس انىق كورiنiپ، تiكەلەي دالەلدەرi بولىپ، قىلمىسكەر كiناسiن مويىنداپ تۇرسا دا، تەرگەۋ بiرنەشە ايعا سوزىلادى. ارينە، بۇل شىعىنعا باتىرادى جانە ادامداردىڭ قىلمىستىق iسكە قاتىسۋىن ارتتىرادى. سوندىقتان، بiز iiم-مەن ەلiمiزدiڭ 7 وڭiرiندە پروسەستi قىسقارتۋ ٴۇشiن پيلوتتىق جوبانى كورسەتتiك. وسىلايشا، جىلدار، ايلار بويى تەرگەلگەن قىلمىستىق iستەردiڭ قاجەتتi تەرگەۋ امالدارى ورتاق ستاندارتتاردىڭ ارقاسىندا 3-4 كۇندە جۇرگiزiلiپ، قىلمىستىق iستەر 7 تاۋلiككە دەيiن سوتقا جولداندى. بۇل سوتقا دەيiنگi ورگاندارىنىڭ وندiرiسiندەگi قىلمىستىق iستەردiڭ شامامەن 70 پايىزى. پيلوتتىق جوبا كوپتەگەن ارتىقشىلىعىن كورسەتتi. سوندىقتان، بۇگiنگi تاڭدا بۇل جۇيەنi جەتiلدiرۋiمiز كەرەك»، - دەدi احمەتجانوۆ.

ونىڭ ايتۋىنشا، جۇمىس توبى مەملەكەت باسشىسى بەلگiلەگەن 5 باعىت بويىنشا ناقتى ۇسىنىستار ازiرلەدi. زاڭ جوباسى بويىنشا جۇمىس ەندi عانا باستالدى. جوبا دايىن بولعاننان كەيiن حالىقپەن جان-جاقتى تالقىلانادى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي